دانلود تحقیق و مقاله

» بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران

بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران

بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهراندسته: علوم پایه
بازدید: ۱ بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: ۱۱۰۰ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۲۲۵

در كشورهای در حال توسعه آلودگی مواد غذائی و بیماربهای ناشی از آن همواره به عنوان یكی از مهمترین مشكلات در سیستم بهداشت مواد غذائی بشمار می آید

قیمت فایل فقط ۹,۹۰۰ تومان

خرید

بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران

در كشورهای در حال توسعه, آلودگی مواد غذائی و بیماربهای ناشی از آن همواره به عنوان یكی از مهمترین مشكلات در سیستم بهداشت مواد غذائی بشمار می آید.

اگرچه در كشور ما ارتقاء سطح بهداشت عمومی در نتیجه بهبود نظام عرضه خدمات بهداشتی باعث كاهش میزان مرگ و میر در سالهای اخیر شده است, با این وجود پی آمدهای نامطلوب تغذیه ای و بهداشتی ناشی از آلودگی مواد غذائی با عواقب زیانبار اقتصادی همراه می باشد.

علت مهم ایجاد مسمومیت و بیماریهای روده ای, مواد غذائی می باشد, یكی از این مواد غذائی كه از نظر آلودگی اهمیت به سزائی دارد, شیر و فراورده های آن نظیر بستنی است. بستنی بخصوص در فصول گرم دارای مصرف كننده بسیاری می باشد و در مورد این ماده غذائی باید از نظر بهداشتی نظارت كامل صورت گیرد. به منظور بررسی آلودگی باكتریائی در بستنی های سنتی ومیوه ای( غیر پاستوریزه) و بستنی های پاستوریزه, تعداد ۱۰۰ نمونه بستنی غیرپاستوریزه و ۳۰ نمونه بستنی پاستوریزه از قسمتهای مختلف شهر تهران بصورت
Random Systematic Samplingجمع آوری شد كه پس از انجام آزمایشات در آزمایشگاه كنترل كیفی مواد غذائی, آرایشی و بهداشتی واقع در مركز تحقیقات علوم پزشكی ایران, ۸۷ درصد از نمونه های غیر پاستوریزه فیرقابل مصرف و باكتریهای موخود در آنها به ترتیب فراوانی عبارت بودند از:

استافیلوكوك اورئوس(۷۴%), گونه های كلبسیلا(۴۰%), گونه های انتروباكتر(۳۷%), اشریشیا كلی(۲۴%),سودوموناس آئروجینوزا(۱۹%),گونه های پروتئوس(۱۳%), گونه های اسینتوباكتر(۱۱%), هافنیا(۶%), گونه های آلكالی ژنز(۴%), گونه های سراتیا(۳%),گونه های سیتروباكتر و ادواردسیلا(۲%) و گونه های پروویدنسیا(۱%).

و در بستنی های پاستوریزه, ۳۰ درصد از نمونه ها غیر قابل مصرف بودند و باكتریهای موجود در آنها به ترتیب فراوانی عبارت بودند از:

اشریشیا كلی(۴/۱۳%), استافیلوكوك اورئوس(۷/۶%), كلبسیلا نومونیه(۷/۶%), سودوموناس آئروجینوزا, پروتئوس ولگاریس, انتروباكتر كلواكه و اسینتوباكتر بامانی(۳%).

برای بررسی لیستریا و یرسینیا از محیط های اختصاصی Palcam , CiN و غنی سازی در سرما(Cold enrichment( استفاده شد ولی علی رغم تلاشهای بسیار موفق به جداسازی نشدیم.

فهرست مطالب:

خلاصه فارسی………………………………………………………………………………. ۱

مقدمه:…………………………………………………………………………………….. ۳

فصل اول: زمینه پژوهش و مروری بر اپیدمیهای رخ داده از شیر۵

فصل دوم: كلیاتی در خصوص بستنی۱۸

۲-۱: تاریخچه بستنی………………………………………………………………………… ۱۹

۲-۲: تعریف بستنی………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۳: ارزش غذایی بستنی……………………………………………………………………. ۲۲

۲-۴: مواد تشكیل دهنده بستنی……………………………………………………………… ۲۴

۲-۴-۱: چربی………………………………………………………………………… ۲۴

۲-۴-۲: مواد جامد غیر از چربی……………………………………………………….. ۲۵

۲-۴-۳: قند………………………………………………………………………….. ۲۷

۲-۴-۴: مواد امولسیون كننده………………………………………………………….. ۲۹

۲-۴-۵: مواد پایداركننده……………………………………………………………….. ۲۹

۲-۴-۶: مواد طعم دهنده………………………………………………………………. ۳۰

۲-۴-۷: مواد رنگ دهنده……………………………………………………………… ۳۰

۲-۵: فرآیند تولید بستنی…………………………………………………………………….. ۳۰

۲-۵-۱: مرحله دریافت………………………………………………………………… ۳۰

۲-۵-۲: تولید مخلوط بستنی……………………………………………………………. ۳۱

۲-۵-۳: توزین كردن…………………………………………………………………… ۳۲

۲-۵-۴: مخلوط كردن………………………………………………………………….. ۳۳

۲-۵-۵: یكنواخت كردن گویچه های چربی………………………………………………. ۳۴

۲-۵-۶: پاستوریزاسیون………………………………………………………………… ۳۴

۲-۵-۷: رسیدن مخلوط………………………………………………………………… ۳۴

۲-۵-۸: افزودن مواد طعم دهنده و رنگ دهنده…………………………………………… ۳۵

۲-۵-۹: انجماد به روش مداوم………………………………………………………….. ۳۵

۲-۵-۱۰: قالب گیری و بسته بندی…………………………………………………….. ۳۶

۲-۵-۱۰-۱: بسته بندیهای بزرگ بستنی……………………………………………. ۳۶

۲-۵-۱۰-۲: بسته بندیهای مورد مصرف خانگی……………………………………. ۳۷

۲-۵-۱۰-۳: تولید بستنی چوبی……………………………………………………. ۳۷

۲-۵-۱۱: سخت كردن بستنی…………………………………………………………… ۳۸

۲-۶: باكتریولوژی بستنی…………………………………………………………………….. ۳۹

۲-۷: اپیدمیولوژی آلودگیهای میكروبی………………………………………………………… ۴۰

۲-۷-۱: آلودگیهای اولیه بستنی…………………………………………………………. ۴۱

۲-۷-۲: آلودگیهای ثانویه بستنی………………………………………………………… ۴۵

۲-۸: پیشگیری و كنترل…………………………………………………………………….. ۴۸

فصل سوم: خلاصه ای از خصوصیات عمومی و كلینیكی باكتریهای جدا شده در بستنی۵۱

۳-۱: میكروبیولوژی پایه…………………………………………………………………….. ۵۲

۳-۲: میكروبیولوژی لبنیات………………………………………………………………….. ۵۲

۳-۳: رشد میكروبی ………………………………………………………………………… ۵۴

۳-۴: میكروارگانیسم ها در شیر……………………………………………………………… ۵۷

۳-۵: مشخصات میكروارگانیسم ها در شیر……………………………………………………. ۵۸

۳-۶: میكروارگانیسم های ایجاد كننده فساد در شیر…………………………………………….. ۵۹

۳-۷: میكروارگانیسم های بیماریزا در شیر…………………………………………………….. ۶۰

۳-۸: باسیلهای گرم منفی بی هوازی اختیاری………………………………………………….. ۶۰

۳-۸-۱: تعریف انتروباكتریاسه………………………………………………………….. ۶۱

۳-۸-۲: اشریشیاكلی………………………………………………………………….. ۶۳

۳-۸-۳: گروه كلبسیلا، انتروباكتر، سراتیا………………………………………………… ۶۷

۳-۸-۴: گروه پروتئوس، مورگانلا، پروویدنسیا……………………………………………… ۶۹

۳-۸-۵: سیتروباكتر…………………………………………………………………… ۷۰

۳-۸-۶: جنس شیگلا…………………………………………………………………. ۷۰

۳-۸-۷: جنس سالمونلا………………………………………………………………… ۷۱

۳-۸-۷-۱: تشخیص سالمونلا از جنس های دیگر…………………………………… ۷۲

۳-۸-۷-۲: آزمایشات تشخیصی………………………………………………….. ۷۴

۳-۸-۷-۳: پاتوژنزو یافته های بالینی………………………………………………. ۷۵

۳-۸-۷-۴: مواد غذایی كه بطور رایج در انتقال سالمونلا نقش دارند…………………… ۷۷

۳-۹: باكتریهای گرم منفی غیر تخمیری و غیرشایع……………………………………………… ۷۸

۳-۹-۱: گروه سودموناها………………………………………………………………. ۷۸

۳-۹-۱-۱: سودمونا آئروجینوزا…………………………………………………………. ۷۸

۳-۹-۲: یرسینیا………………………………………………………………………. ۷۹

۳-۹-۲-۱: یرسینیا انتروكولیتیكا ویرسینیاپسودوتوبركلوزیس…………………………….. ۸۰

۳-۹-۲-۲: پاتوژنز و یافته های بالینی………………………………………………. ۸۱

۳-۹-۲-۳: آزمایشات تشخیصی………………………………………………….. ۸۲

۳-۹-۲-۴: پیشگیری و كنترل۸۲۵

۳-۱۰: استافیلوكوك………………………………………………………………………… ۸۲

۳-۱۰-۱: استافیلوكوك اورئوس…………………………………………………………. ۸۲

۳-۱۰-۲: مورفولوژی………………………………………………………………….. ۸۳

۳-۱۰-۳: ساختمان سلولی……………………………………………………………. ۸۳

۳-۱۰-۴: مقاومت…………………………………………………………………… ۸۴

۳-۱۰-۵: خواص بیوشیمیایی…………………………………………………………. ۸۵

۳-۱۰-۶: مسمومین غذایی استافیلوكوكی……………………………………………….. ۸۶

۳-۱۰-۷: علائم مسمومیت غذایی استافیلوكوكی………………………………………… ۸۹

۳-۱۰-۸: پیشگیری وكنترل در مسمومیت غذایی………………………………………. ۹۰

۳-۱۱: باسیل های گرم منفی بدون اسپور…………………………………………………….. ۹۱

۳-۱۱-۱: لیستریامونوسیتوجنز………………………………………………………… ۹۱

۳-۱۱-۱-۱: تاریخچه………………………………………………………………….. ۹۱

۳-۱۱-۱-۲: میكروبیولوژی………………………………………………………… ۹۱

۳-۱۱-۱-۳: لیستریوزیس………………………………………………………….. ۹۳

۳-۱۱-۱-۴: وقوع و رشد لیستریا در شیر و فرآورده های آن…………………………… ۹۵

۳-۱۱-۱-۵: حداقل دوز عفونت زایی………………………………………………. ۹۹

۳-۱۱-۱-۶: روش های جستجوی لیستریامونوسیتوجنز درمواد غذایی۱۰۰

۳-۱۱-۱-۷: پاتوژنز و ایمنی۱۰۴

فصل چهارم: روشها و مواد مورد نیاز۱۰۶

۴-۱: مدت مطالعه۱۰۷

۴-۲: تعداد نمونه۱۰۷

۴-۳: نحوه نمونه برداری ۱۰۷

۴-۴: بررسی های انجام شده۱۰۸

۴-۵: مواد و وسایل مورد استفاده ۱۰۸

۴-۶: روش آماده سازی۱۰۹

۴-۷: روش آزمایش نمونه های مواد غذایی۱۰۹

۴-۸: رقیق كننده ها۱۱۰

۴-۸-۱: روش تهیه محلول رینگر۱۱۰

۴-۸-۲: روش تهیه سرم فیزیولوژی۱۱۱

۴-۸-۳: روش تهیه محلول رقیق كننده آب پیتونه۱۱۱

۴-۹: روش شمارش میكروبها ۱۱۱

۴-۱۰: شمارش و شناسایی كلی فرم ها۱۱۲

۴-۱۱: شناسایی اشریشیاكلی۱۱۳

۴-۱۲: شناسایی سالمونلا۱۱۳

۴-۱۳: شناسایی استافیلوكوك اورئوس۱۱۴

۴-۱۳-۱: طرز تهیه محیط كشت بردپاركر۱۱۴

۴-۱۴: شناسایی یرسینیا۱۱۶

۴-۱۵: شناسایی لیستریا۱۱۷

۴-۱۵-۱: محیط اختصاصی پالكام۱۱۸

۴-۱۶: حدمجاز میكروبی در بستنی۱۱۸

۴-۱۷: تستهای تشخیصی۱۱۹

فصل پنجم: نتیجه و بحث۱۲۳

۵-۱: نتایج۱۲۴

۵-۲: بحث۱۳۸

۵-۳: پیشنهادات۱۴۶

خلاصه لاتین۱۴۸

منابع۱۴۹

قیمت فایل فقط ۹,۹۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران , آلودگی باكتریایی , بستنی , آلودگی میکروبی , رشد میکروبی , تحقیق , پروژه , مقاله , پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش

 

 

 

 
azam
Google
About 24,000 results (0.84 seconds)
Search Results
پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران
naviddl.hamrahblog.com/post/1426
Translate this page
۱ day ago – برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران || روی دکمه ادامه مطلب کلیک …
پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران
makhrootc.aslblog.ir/post/116
Translate this page
۴ days ago – ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح …
Images for ‫بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران‬‎Report images
Image result for ‫بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران‬‎
Image result for ‫بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران‬‎
Image result for ‫بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران‬‎
۴ days ago
Image result for ‫بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران‬‎
Image result for ‫بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران‬‎
More images for بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران
پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران
hoopadrayaneh.ir/prod-193323-پایان+نامه+بررسی+آل…
Translate this page
علائم مسمومیت غذایی استافیلوکوکی حدمجاز میکروبی در بستنی شناسایی استافیلوکوک اورئوس روش تهیه محلول رقیق کننده آب پیتونه وش آزمایش نمونه ه.
پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران
sigma20.blogroom.ir/post/732
Translate this page
Apr 16, 2016 – پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران – – سیگما دانلود.
پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران
wamp95.blogseir.ir/post1009.php
Translate this page
با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان اینک شما با جستجوی ((پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی …
پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران
tasnimbarf.boldfa.com/post/54
Translate this page
امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید اینک شما با جستجوی ((پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران)) …
بررسی آلودگی باکتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران
www.nbpars.ir/صنایع-غذایی/پایان-نامه…/۶۱۱٫aspx
Translate this page
پروژه های مجموعه های تفرجگاهی ،پارک،باغ،شهر بازی · پروژه های مجموعه های اقامتی ، هتل ، … برج ، برج باغ ، برج شهر ، ساختمانهای بلند مرتبه · آمفی تئاتر و سینما
بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران
projenab.rozblog.com/…/-بررسی-آلودگی-باكتریایی…
Translate this page
۴ days ago – بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران. در كشورهای در حال توسعه, آلودگی مواد غذائی و بیماربهای ناشی از آن همواره به عنوان یكی …
پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران
downloadvector.ir/پایان-نامه-بررسی-آلودگی-باكتریا…
Translate this page
Apr 8, 2016 – با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان اینک شما با جستجوی ((پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران)) وارد صفحه …
پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران
bloogle.ir/page-6741.html
Translate this page
پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران |
پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران
lbkhandsanie.8n8.ir/post/554

بیوگرافی نویسنده

مشاهده تمامی 187 پست

مطالب مشابه

ارسال دیدگاه

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.


برچسب ها
دانلود پاورپوینت انواع تولید مثل سنگه و خرده سنگها ساختمان شیمایی سنگها اقسام سنگهای دگرگون سنگهای دگرگونی سنگهای شدگی سنگهای رسوبی بافت سنگهای آذرین سنگهای آذری منشع ساختمانهای سنگی : دانلود پروژه تزئینات سنگ شکل طبیعی سنگ دانلود پژوهش تونل امامزاده هاشم دانلود مقاله تونل امامزاده هاشم دانلود تحقیق تونل امامزاده هاشم دانلود رساله تونل امامزاده هاشم دانلود پایان نامه تونل امامزاده هاشم دانلود پروژه تونل امامزاده هاشم لوله کشی هیدرولیک سیم کشی قالب انواع سنگ شکل ساختگی سنگها قالب لغزنده مقطع متغیر دانلود رساله بررسی روسازی های بتنی در حمل و نقل ریلی با نگاهی به متروی تبریز صنعت خودرو ایمنی خودرو ترمز اتومبیل ترمز پروژه ترمزها دانلود پژوهش بررسی روسازی های بت دانلود تحقیق بررسی روسازی های بتنی در حمل و نقل ریلی با نگاهی به متروی تبریز دانلود مقاله بررسی روسازی های بتنی در حمل و نقل ریلی با نگاهی به متروی تبریز دانلود پایان نامه بررسی روسازی های بتنی در حمل و نقل ریلی با نگاهی به متروی تبریز انواع سنگ ها ساختمانی بررسی روسازی های بتنی در حمل و نقل ریلی با نگاهی به متروی تبریز ویژگ سنگ ساختمتانی فساد در سنگ عملیات ساختمانی سنگ سنگ برای مصارف ساختمانی سنگ مارسی سنگهای آهکی ماسه سنگ ها شیب قالب تنظیم قالب لغزنده هیدرولیک دانلود پاورپوینت خانواده كدوئیان(سبزیجات) كدو کلیات گیاه شناسی فواید و معایب كشت زیر پلاستیك بدون پلاستیك طریقه كشت و كار خانواده كدوئیان تیره كدوئیان سبزیجات خانواده كدوئیان دانلود خانواده كدوئیان پاورپوینت خانواده كدوئیان خربزه پاورپوینت خانواده كدوئیان(سبزیجات) پاورپوینت خانواده كدوئیان (سبزیجات) پیچیدگی برگ هلو یا ل لکه آجری بادام لکه سیاه سیب زنگ درختان میوه هسته دار سفیدک داخلی یا دروغین یا کرکی مو سفیدک سطحی یا پودری مو سفیدک پودری سیب هندوانه طالبی نحوه اجرای بازشوها و آرماتورهای انتظار طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر دریائی ها بالا کشیدن قالب و سرعت اجرای عملیات دستگاه قدرت هیدرولیکی مزایا و معایب استفاده از روش قالب لغزنده عمودی طراحی بدنه زیر دریائی طراحی بدنه ایرشیپ زیر دریائی ایرشیپ طراحی بدنه دانلود پایان نامه بررسی نوآوری های فلسفه اشراق خیارچنبر پایان نامه بررسی نوآوری های فلسفه اشراق نوآوری های فلسفه اشراق دانلود پایان نامه رشته فلسفه الهیات فلسفه فلسفه اشراق بررسی نوآوری های فلسفه اشراق آفات و بیماریهای خان خیار ترمزهای هیدرولیک ترمزabs دانلود بیماریهای درختان میوه پاورپوینت کانی ها و انواع سنگها پاورپوینت معرفی و شناسایی مهمترین علفهای هرز ایران برچسب ها : پاورپوینت معرفی و شناسایی مهمترین علفهای هرز ایران ژیمناستیک دانلود پاورپوینت ژیمناستیک پاورپوینت ژیمناستیک دانلود پاورپوینت سنگ سنگ دانلودپاورپوینت انواع سنگها پاورپوینت کانی ها و انواع سنگ ها مهمترین علفهای هرز ایران زیتون دانلود طرح توجیهی زیتون طرح توجیهی زیتون دانلود پاورپوینت طرح توجیهی زیتون : پاورپوینت طرح توجیهی زیتون تیره تاج سازو تیره جگنها سوف (سرسپوس) معرفی و شناسایی مهمترین علفهای هرز ایران مهمترین خانواده های علفهای هرز دولپه ای بدون گلبرگ قیاق دانلود پژوهش جامعه شناسی تولید مثل پاورپوینت انواع تولید مثل جوش لیزری فلزات رنگی جوش جوش فلزات رنگی و جوش لیزری دانلود پایان نامه جامعه شناسی دانلود پروژه جامعه شناسی دانلود تحقیق جامعه شناسی تاج خروس جامعه شناسی دانلود مقاله جامعه شناسی Urticaceae گزنه Polygonaceae هفت بند Chenopodiacea اسفناجیان Amaranthaceae اویار سلام چسبك تحقیق در مورد بیکاری روشهای حفاری متداول در حفر تونل های مترو تهران Dead load بارهای مرده سامانه‌های انتقال بار شناخت بارها : دانلود پروژه بارگذاری ساختمان روشهای عایق بندی ( ای جلوگیری از مجاورت و برخورد آب با سطح خارجی تونل مترو روشهای نگهداری و جلوگیری از نفوذ آب به داخل فضای تونلهای مترو وضعیت آبهای زیرزمینی در دشتهای جنوب تهران Live loads كلیاتی در مورد وضعیت زمین شناسی مهندسی دشتهای جنوب تهران شناخت وضعیت زمین شناسی و آبهای زیرزمینی در دشتهای جنوب تهران احداث تونل مترو و برخورد با مشكلات سفره آبهای زیرزمینی در آبرفتهای جنوب دشت تهران دانلود تحقیق در مورد بیکاری مشاغل غیر رسمی بیکاری تکنولوژی بیکاری ادواری بیکاری اتفاقی بیکاری بارهای زنده بار برف چاودار دم روباهی كشیده چمن یكساله علف خونی ( علف قناری) ارزن وحشی چچم جو وحشی سوروف پنجه مرغی علف پشمكی مادر گندم Snow load رده بندی علفهای هرز دانلود پاورپوینت رده بندی علفهای هرز پاورپوینت رده بندی علفهای هرز انتقال حرارت جریان رفتار جریان جریان حول اجسام جریان بند Wind load بارگذاری باد بیماری میوه ها بیماریهای درختان میوه طرح کارآفرینی B اختلال شبه جسمی نامتمایز : دانلود مقاله المانهای ساندویچ پانل به همراه فایل پاورپوینت جهت ارائه 1تعریف ترس یا باور بیمارگونه از مبتلا بودن به یك بیماری جدی در E خود بیمار انگاری 3 همه‌گیرشناسی D اختلال درد C اختلال تبدیلی برخی از عوامل پویائی مشابه افسردگی دانلود پایان نامه تحلیل پارامتریك رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مثلثی شکل در فضای زمان وجود یك یا دو A اختلال جسمانی كردن 24 اختلال بدریختی بدن اختلالات شبه جسمی در DSMIV مقایسه شدت بدشكلی بدنی و چاقی در پسران و دختران دورة متوسطه ناحیه4 مشهد : دانلود مقاله المانهای ساندویچ پانل ارزش ها در جنگ دانلود پروژه تحلیل پارامتریك رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مثلثی شکل در فضای زمان دانلود رساله تحلیل پارامتریك رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مثلثی شکل در فضای زمان نامه ای معرف شخصیت علی تهیه مواد لبنی امگا 3 اثرات میگو ماهی خواص خواص ماهی و میگو و اثرات امگا 3 مواد لبنی میكروارگانیزم‌ دانلود تحقیق تحلیل پارامتریك رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مثلثی شکل در فضای زمان بیماریهای مهم درختان میوه طرح اشتغال زایی پروژه کارآفرینی کارخانه قند قند صنایع غذایی کارخانه قند دانلود مقاله تحلیل پارامتریك رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مثلثی شکل در فضای زمان دستگاه سیاسی از دیدگاه امام علی (ع) اخلاق سیاسی در رفتار امام علی آلودگی باكتریایی : بسته بندی مواد غذایی (بررسی مهاجرت مواد از بسته بندی های پلاستیکی تک لایه به مواد غذائی درون آنها) شیر شتر صنایع غذایی شیر مواد غذائی بسته بندی های پلاستیکی تک لایه مهاجرت مواد بسته بندی مواد غذایی توجیه اقتصادی شرکت فراورده های لبندیس خطوط تولید شیر پاستوریزه طرح توجیه فنی شرکت فراورده های لبندیس دانلود کارآفرینی شرکت فراورده های لبندیس دانلود پروژه شرکت فراورده های لبندیس کارآفرینی شرکت فراورده های لبندیس طرح توجیهی شرکت فراورده های لبندیس پروژه کارافرینی شرکت فراورده های لبندیس پروژه کارآفرینی شرکت فراورده های لبندیس دانلود پروژ: آشنائی با خطوط تولید شیر پاستوریزه وتوانایی تولید شیر استریل وپاستوریزه شیر استریل اخلاق سیاسی در اندیشه امام علی (ع) تیره كاسنی شخصیت علی (ع) پرورش نور ارزشهای سیاسی و اندیشه حضرت علی تحقیق ارزش های سیاسی در معنای زندگی و اندیشه ی حضرت علی(ع) : ارزش های سیاسی در معنای زندگی و اندیشه ی حضرت علی(ع) رپین گلاذین كلاپرك تلخه دانلود تحقیقه علف هرز علف هرز تلخه اکوفیزیولوژی پاورپوینت علف هرز تلخه دانلود پاورپوینت علف هرز تلخه(اکوفیزیولوژی) پاورپوینت علف هرز تلخه(اکوفیزیولوژی) : پاورپوینت علف هرز تلخه (اکوفیزیولوژی) بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران كاربرد میكروارگانیزم‌ها در تهیه مواد لبنی بستنی فولاد و بتن مورد مصرف در صنعت پیش تنیدگی جمع شدگی بتن خزش در بتن کرنش‌های دراز مدت در بتن کرنش‌های آنی در بتن تغییرات کرنش در بتن سطح مقطع تبدیل یافته آلودگی میکروبی پیش تنیدگی چیست اتلاف‌های نیروی پیش تنیدگی آنالیز و طراحی اعضای خمشی پیش تنیده مرگ دانلود پاورپوینت حقیقت مرگ حقیقت مرگ پاورپوینت حقیقت مرگ پسماند شیرابه تغییرات تنش در فولادهای پیش تنیدگی اتلاف‌های ناشی از سرخوردن تاندون‌ها در گیره‌های مهاری سیستم جمع آوری شیرابه دانلود جنگ نرم دانلود پاورپوینت بیماریهای مهم درختان میوه پاورپوینت بیماریهای مهم درختان میوه دانلود عملیات روانی دانلود پاورپوینت عملیات روانی و مروری بر جنگ نرم پاورپوینت عملیات روانی و مروری بر جنگ نرم ابزار های پیشگیری جنگ نرم مبانی جنگ نرم دانلود پاورپوینت جنگ نرم مبانی، ابزارها، شگردها و راه‌های مقابله اتلاف‌های اصطکاکی پاورپوینت جنگ نرم مبانی، ابزارها، شگردها و راه‌های مقابله دانلود پاورپوینت نانو ساختارها نانو ساختارها نانو پاورپوینت نانو ساختارها :نو ساختارها مفهوم ن مدفن پسماند شیوه‌های مختلف پیش تنیدگی طراحی مقاوم سازی سازه های بتنی افزایش انسجام ساختمان انفصال درسیستم كلاف یكنواختی وانسجام سقف انسجام ساختمان بهبود مقاومت خمشی مصالح بتنی روشهای بهسازی وتقویت بهسازی سقفها : طراحی سیستم جمع آوری شیرابه در مدفن پسماند روشهای بهسازی ومقاوم سازی پی ها مخاطرات ساختگاهی مقاوم سازی پی ها بهسازی دانلود پروژه روشهای مقاوم سازی رشد میکروبی بهسازی دیوارهای باربر مقاوم سازی سازه های فولادی اصلاح سیستم كلاف اینوتر منبع جریان سه فاز روشهای تقویت مقاومت برشی کنترل کننده سرعت کنترل کننده سرعت ، مدار باز روشهای کنترلی موتورهای القایی، کنترل کننده های اسکالر کنترل لغزش اصول کنترل سرعت موتورهای القایی مقایسه محرکه های اینورتر منبع جریان و ولتاژ منابع جریان اینورترهای منبع جریان اینورتر با تشدید سری اینورترهای سه فاز اینوتر تکفاز PWM اینوترپل تکفاز اینورتر تحقیق اینورتر و موتورهای القایی و پمپ ها و صرفه جویی در مصرف انرژی رو خواص پانلهای سه بعدی صنایع غذایی شیر آشنایی با المانهای ساندویچ پانل كاربرد پانل‌های ساندویچی كامپوزیتی در ایران و جهان دلایل عدم استقبال از پانل‌های ساندویچی در ایران پانلهای سه بعدی چیست و چه کاربردی دارد طرح توجیهی کلیات استفاده از پانلهای ساندویچی مزایای استفاده از پانلهای ساندویچی عیب های تری دی پانل مزیت استفاده از سیستم دیوار سه بعدی نسبت به سیستم سن علفهای هرز معرفی علفهای هرز شناسایی علفهای هرز پایان نامه دانلود پایان نامه دانلود پاورپوینت دانلود دانلود پروژه دانلود مقاله دانلود تحقیق پروژه مقاله تحقیق پژوهش پاورپوینت دانلود پژوهش