دانلود تحقیق و مقاله

» بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران

بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران

بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهراندسته: علوم پایه
بازدید: ۱ بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: ۱۱۰۰ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۲۲۵

در كشورهای در حال توسعه آلودگی مواد غذائی و بیماربهای ناشی از آن همواره به عنوان یكی از مهمترین مشكلات در سیستم بهداشت مواد غذائی بشمار می آید

قیمت فایل فقط ۹,۹۰۰ تومان

خرید

بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران

در كشورهای در حال توسعه, آلودگی مواد غذائی و بیماربهای ناشی از آن همواره به عنوان یكی از مهمترین مشكلات در سیستم بهداشت مواد غذائی بشمار می آید.

اگرچه در كشور ما ارتقاء سطح بهداشت عمومی در نتیجه بهبود نظام عرضه خدمات بهداشتی باعث كاهش میزان مرگ و میر در سالهای اخیر شده است, با این وجود پی آمدهای نامطلوب تغذیه ای و بهداشتی ناشی از آلودگی مواد غذائی با عواقب زیانبار اقتصادی همراه می باشد.

علت مهم ایجاد مسمومیت و بیماریهای روده ای, مواد غذائی می باشد, یكی از این مواد غذائی كه از نظر آلودگی اهمیت به سزائی دارد, شیر و فراورده های آن نظیر بستنی است. بستنی بخصوص در فصول گرم دارای مصرف كننده بسیاری می باشد و در مورد این ماده غذائی باید از نظر بهداشتی نظارت كامل صورت گیرد. به منظور بررسی آلودگی باكتریائی در بستنی های سنتی ومیوه ای( غیر پاستوریزه) و بستنی های پاستوریزه, تعداد ۱۰۰ نمونه بستنی غیرپاستوریزه و ۳۰ نمونه بستنی پاستوریزه از قسمتهای مختلف شهر تهران بصورت
Random Systematic Samplingجمع آوری شد كه پس از انجام آزمایشات در آزمایشگاه كنترل كیفی مواد غذائی, آرایشی و بهداشتی واقع در مركز تحقیقات علوم پزشكی ایران, ۸۷ درصد از نمونه های غیر پاستوریزه فیرقابل مصرف و باكتریهای موخود در آنها به ترتیب فراوانی عبارت بودند از:

استافیلوكوك اورئوس(۷۴%), گونه های كلبسیلا(۴۰%), گونه های انتروباكتر(۳۷%), اشریشیا كلی(۲۴%),سودوموناس آئروجینوزا(۱۹%),گونه های پروتئوس(۱۳%), گونه های اسینتوباكتر(۱۱%), هافنیا(۶%), گونه های آلكالی ژنز(۴%), گونه های سراتیا(۳%),گونه های سیتروباكتر و ادواردسیلا(۲%) و گونه های پروویدنسیا(۱%).

و در بستنی های پاستوریزه, ۳۰ درصد از نمونه ها غیر قابل مصرف بودند و باكتریهای موجود در آنها به ترتیب فراوانی عبارت بودند از:

اشریشیا كلی(۴/۱۳%), استافیلوكوك اورئوس(۷/۶%), كلبسیلا نومونیه(۷/۶%), سودوموناس آئروجینوزا, پروتئوس ولگاریس, انتروباكتر كلواكه و اسینتوباكتر بامانی(۳%).

برای بررسی لیستریا و یرسینیا از محیط های اختصاصی Palcam , CiN و غنی سازی در سرما(Cold enrichment( استفاده شد ولی علی رغم تلاشهای بسیار موفق به جداسازی نشدیم.

فهرست مطالب:

خلاصه فارسی………………………………………………………………………………. ۱

مقدمه:…………………………………………………………………………………….. ۳

فصل اول: زمینه پژوهش و مروری بر اپیدمیهای رخ داده از شیر۵

فصل دوم: كلیاتی در خصوص بستنی۱۸

۲-۱: تاریخچه بستنی………………………………………………………………………… ۱۹

۲-۲: تعریف بستنی………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۳: ارزش غذایی بستنی……………………………………………………………………. ۲۲

۲-۴: مواد تشكیل دهنده بستنی……………………………………………………………… ۲۴

۲-۴-۱: چربی………………………………………………………………………… ۲۴

۲-۴-۲: مواد جامد غیر از چربی……………………………………………………….. ۲۵

۲-۴-۳: قند………………………………………………………………………….. ۲۷

۲-۴-۴: مواد امولسیون كننده………………………………………………………….. ۲۹

۲-۴-۵: مواد پایداركننده……………………………………………………………….. ۲۹

۲-۴-۶: مواد طعم دهنده………………………………………………………………. ۳۰

۲-۴-۷: مواد رنگ دهنده……………………………………………………………… ۳۰

۲-۵: فرآیند تولید بستنی…………………………………………………………………….. ۳۰

۲-۵-۱: مرحله دریافت………………………………………………………………… ۳۰

۲-۵-۲: تولید مخلوط بستنی……………………………………………………………. ۳۱

۲-۵-۳: توزین كردن…………………………………………………………………… ۳۲

۲-۵-۴: مخلوط كردن………………………………………………………………….. ۳۳

۲-۵-۵: یكنواخت كردن گویچه های چربی………………………………………………. ۳۴

۲-۵-۶: پاستوریزاسیون………………………………………………………………… ۳۴

۲-۵-۷: رسیدن مخلوط………………………………………………………………… ۳۴

۲-۵-۸: افزودن مواد طعم دهنده و رنگ دهنده…………………………………………… ۳۵

۲-۵-۹: انجماد به روش مداوم………………………………………………………….. ۳۵

۲-۵-۱۰: قالب گیری و بسته بندی…………………………………………………….. ۳۶

۲-۵-۱۰-۱: بسته بندیهای بزرگ بستنی……………………………………………. ۳۶

۲-۵-۱۰-۲: بسته بندیهای مورد مصرف خانگی……………………………………. ۳۷

۲-۵-۱۰-۳: تولید بستنی چوبی……………………………………………………. ۳۷

۲-۵-۱۱: سخت كردن بستنی…………………………………………………………… ۳۸

۲-۶: باكتریولوژی بستنی…………………………………………………………………….. ۳۹

۲-۷: اپیدمیولوژی آلودگیهای میكروبی………………………………………………………… ۴۰

۲-۷-۱: آلودگیهای اولیه بستنی…………………………………………………………. ۴۱

۲-۷-۲: آلودگیهای ثانویه بستنی………………………………………………………… ۴۵

۲-۸: پیشگیری و كنترل…………………………………………………………………….. ۴۸

فصل سوم: خلاصه ای از خصوصیات عمومی و كلینیكی باكتریهای جدا شده در بستنی۵۱

۳-۱: میكروبیولوژی پایه…………………………………………………………………….. ۵۲

۳-۲: میكروبیولوژی لبنیات………………………………………………………………….. ۵۲

۳-۳: رشد میكروبی ………………………………………………………………………… ۵۴

۳-۴: میكروارگانیسم ها در شیر……………………………………………………………… ۵۷

۳-۵: مشخصات میكروارگانیسم ها در شیر……………………………………………………. ۵۸

۳-۶: میكروارگانیسم های ایجاد كننده فساد در شیر…………………………………………….. ۵۹

۳-۷: میكروارگانیسم های بیماریزا در شیر…………………………………………………….. ۶۰

۳-۸: باسیلهای گرم منفی بی هوازی اختیاری………………………………………………….. ۶۰

۳-۸-۱: تعریف انتروباكتریاسه………………………………………………………….. ۶۱

۳-۸-۲: اشریشیاكلی………………………………………………………………….. ۶۳

۳-۸-۳: گروه كلبسیلا، انتروباكتر، سراتیا………………………………………………… ۶۷

۳-۸-۴: گروه پروتئوس، مورگانلا، پروویدنسیا……………………………………………… ۶۹

۳-۸-۵: سیتروباكتر…………………………………………………………………… ۷۰

۳-۸-۶: جنس شیگلا…………………………………………………………………. ۷۰

۳-۸-۷: جنس سالمونلا………………………………………………………………… ۷۱

۳-۸-۷-۱: تشخیص سالمونلا از جنس های دیگر…………………………………… ۷۲

۳-۸-۷-۲: آزمایشات تشخیصی………………………………………………….. ۷۴

۳-۸-۷-۳: پاتوژنزو یافته های بالینی………………………………………………. ۷۵

۳-۸-۷-۴: مواد غذایی كه بطور رایج در انتقال سالمونلا نقش دارند…………………… ۷۷

۳-۹: باكتریهای گرم منفی غیر تخمیری و غیرشایع……………………………………………… ۷۸

۳-۹-۱: گروه سودموناها………………………………………………………………. ۷۸

۳-۹-۱-۱: سودمونا آئروجینوزا…………………………………………………………. ۷۸

۳-۹-۲: یرسینیا………………………………………………………………………. ۷۹

۳-۹-۲-۱: یرسینیا انتروكولیتیكا ویرسینیاپسودوتوبركلوزیس…………………………….. ۸۰

۳-۹-۲-۲: پاتوژنز و یافته های بالینی………………………………………………. ۸۱

۳-۹-۲-۳: آزمایشات تشخیصی………………………………………………….. ۸۲

۳-۹-۲-۴: پیشگیری و كنترل۸۲۵

۳-۱۰: استافیلوكوك………………………………………………………………………… ۸۲

۳-۱۰-۱: استافیلوكوك اورئوس…………………………………………………………. ۸۲

۳-۱۰-۲: مورفولوژی………………………………………………………………….. ۸۳

۳-۱۰-۳: ساختمان سلولی……………………………………………………………. ۸۳

۳-۱۰-۴: مقاومت…………………………………………………………………… ۸۴

۳-۱۰-۵: خواص بیوشیمیایی…………………………………………………………. ۸۵

۳-۱۰-۶: مسمومین غذایی استافیلوكوكی……………………………………………….. ۸۶

۳-۱۰-۷: علائم مسمومیت غذایی استافیلوكوكی………………………………………… ۸۹

۳-۱۰-۸: پیشگیری وكنترل در مسمومیت غذایی………………………………………. ۹۰

۳-۱۱: باسیل های گرم منفی بدون اسپور…………………………………………………….. ۹۱

۳-۱۱-۱: لیستریامونوسیتوجنز………………………………………………………… ۹۱

۳-۱۱-۱-۱: تاریخچه………………………………………………………………….. ۹۱

۳-۱۱-۱-۲: میكروبیولوژی………………………………………………………… ۹۱

۳-۱۱-۱-۳: لیستریوزیس………………………………………………………….. ۹۳

۳-۱۱-۱-۴: وقوع و رشد لیستریا در شیر و فرآورده های آن…………………………… ۹۵

۳-۱۱-۱-۵: حداقل دوز عفونت زایی………………………………………………. ۹۹

۳-۱۱-۱-۶: روش های جستجوی لیستریامونوسیتوجنز درمواد غذایی۱۰۰

۳-۱۱-۱-۷: پاتوژنز و ایمنی۱۰۴

فصل چهارم: روشها و مواد مورد نیاز۱۰۶

۴-۱: مدت مطالعه۱۰۷

۴-۲: تعداد نمونه۱۰۷

۴-۳: نحوه نمونه برداری ۱۰۷

۴-۴: بررسی های انجام شده۱۰۸

۴-۵: مواد و وسایل مورد استفاده ۱۰۸

۴-۶: روش آماده سازی۱۰۹

۴-۷: روش آزمایش نمونه های مواد غذایی۱۰۹

۴-۸: رقیق كننده ها۱۱۰

۴-۸-۱: روش تهیه محلول رینگر۱۱۰

۴-۸-۲: روش تهیه سرم فیزیولوژی۱۱۱

۴-۸-۳: روش تهیه محلول رقیق كننده آب پیتونه۱۱۱

۴-۹: روش شمارش میكروبها ۱۱۱

۴-۱۰: شمارش و شناسایی كلی فرم ها۱۱۲

۴-۱۱: شناسایی اشریشیاكلی۱۱۳

۴-۱۲: شناسایی سالمونلا۱۱۳

۴-۱۳: شناسایی استافیلوكوك اورئوس۱۱۴

۴-۱۳-۱: طرز تهیه محیط كشت بردپاركر۱۱۴

۴-۱۴: شناسایی یرسینیا۱۱۶

۴-۱۵: شناسایی لیستریا۱۱۷

۴-۱۵-۱: محیط اختصاصی پالكام۱۱۸

۴-۱۶: حدمجاز میكروبی در بستنی۱۱۸

۴-۱۷: تستهای تشخیصی۱۱۹

فصل پنجم: نتیجه و بحث۱۲۳

۵-۱: نتایج۱۲۴

۵-۲: بحث۱۳۸

۵-۳: پیشنهادات۱۴۶

خلاصه لاتین۱۴۸

منابع۱۴۹

قیمت فایل فقط ۹,۹۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران , آلودگی باكتریایی , بستنی , آلودگی میکروبی , رشد میکروبی , تحقیق , پروژه , مقاله , پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش

 

 

 

 
azam
Google
About 24,000 results (0.84 seconds)
Search Results
پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران
naviddl.hamrahblog.com/post/1426
Translate this page
۱ day ago – برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران || روی دکمه ادامه مطلب کلیک …
پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران
makhrootc.aslblog.ir/post/116
Translate this page
۴ days ago – ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح …
Images for ‫بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران‬‎Report images
Image result for ‫بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران‬‎
Image result for ‫بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران‬‎
Image result for ‫بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران‬‎
۴ days ago
Image result for ‫بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران‬‎
Image result for ‫بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران‬‎
More images for بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران
پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران
hoopadrayaneh.ir/prod-193323-پایان+نامه+بررسی+آل…
Translate this page
علائم مسمومیت غذایی استافیلوکوکی حدمجاز میکروبی در بستنی شناسایی استافیلوکوک اورئوس روش تهیه محلول رقیق کننده آب پیتونه وش آزمایش نمونه ه.
پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران
sigma20.blogroom.ir/post/732
Translate this page
Apr 16, 2016 – پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران – – سیگما دانلود.
پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران
wamp95.blogseir.ir/post1009.php
Translate this page
با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان اینک شما با جستجوی ((پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی …
پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران
tasnimbarf.boldfa.com/post/54
Translate this page
امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید اینک شما با جستجوی ((پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران)) …
بررسی آلودگی باکتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران
www.nbpars.ir/صنایع-غذایی/پایان-نامه…/۶۱۱٫aspx
Translate this page
پروژه های مجموعه های تفرجگاهی ،پارک،باغ،شهر بازی · پروژه های مجموعه های اقامتی ، هتل ، … برج ، برج باغ ، برج شهر ، ساختمانهای بلند مرتبه · آمفی تئاتر و سینما
بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران
projenab.rozblog.com/…/-بررسی-آلودگی-باكتریایی…
Translate this page
۴ days ago – بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران. در كشورهای در حال توسعه, آلودگی مواد غذائی و بیماربهای ناشی از آن همواره به عنوان یكی …
پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران
downloadvector.ir/پایان-نامه-بررسی-آلودگی-باكتریا…
Translate this page
Apr 8, 2016 – با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان اینک شما با جستجوی ((پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران)) وارد صفحه …
پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران
bloogle.ir/page-6741.html
Translate this page
پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران |
پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران
lbkhandsanie.8n8.ir/post/554

بیوگرافی نویسنده

مشاهده تمامی 187 پست

مطالب مشابه

ارسال دیدگاه

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.


برچسب ها
بافت سنگهای آذرین سنگهای آذری منشع ساختمانهای سنگی سنگه و خرده سنگها سنگهای رسوبی سنگهای شدگی انواع سنگ ساختمان شیمایی سنگها اقسام سنگهای دگرگون سنگهای دگرگونی : دانلود پروژه تزئینات سنگ دانلود پژوهش تونل امامزاده هاشم لوله کشی هیدرولیک سیم کشی قالب شیب قالب قالب لغزنده مقطع متغیر دانلود پروژه تونل امامزاده هاشم دانلود پایان نامه تونل امامزاده هاشم دانلود مقاله تونل امامزاده هاشم دانلود تحقیق تونل امامزاده هاشم دانلود رساله تونل امامزاده هاشم شکل طبیعی سنگ شکل ساختگی سنگها دانلود پژوهش بررسی روسازی های بت دانلود تحقیق بررسی روسازی های بتنی در حمل و نقل ریلی با نگاهی به متروی تبریز دانلود مقاله بررسی روسازی های بتنی در حمل و نقل ریلی با نگاهی به متروی تبریز دانلود رساله بررسی روسازی های بتنی در حمل و نقل ریلی با نگاهی به متروی تبریز پروژه ترمزها ترمز ترمزهای هیدرولیک صنعت خودرو ایمنی خودرو ترمز اتومبیل دانلود پایان نامه بررسی روسازی های بتنی در حمل و نقل ریلی با نگاهی به متروی تبریز بررسی روسازی های بتنی در حمل و نقل ریلی با نگاهی به متروی تبریز سنگ مارسی سنگهای آهکی ماسه سنگ ها انواع سنگ ها ساختمانی سنگ برای مصارف ساختمانی عملیات ساختمانی سنگ ویژگ سنگ ساختمتانی فساد در سنگ تنظیم قالب لغزنده نحوه اجرای بازشوها و آرماتورهای انتظار خانواده كدوئیان دانلود خانواده كدوئیان دانلود پاورپوینت خانواده كدوئیان(سبزیجات) پاورپوینت خانواده كدوئیان سبزیجات تیره كدوئیان كدو کلیات گیاه شناسی فواید و معایب كشت زیر پلاستیك بدون پلاستیك طریقه كشت و كار خانواده كدوئیان پاورپوینت خانواده كدوئیان(سبزیجات) پاورپوینت خانواده كدوئیان (سبزیجات) سفیدک سطحی یا پودری مو سفیدک پودری سیب بیماری میوه ها دانلود بیماریهای درختان میوه سفیدک داخلی یا دروغین یا کرکی مو زنگ درختان میوه هسته دار پیچیدگی برگ هلو یا ل لکه آجری بادام لکه سیاه سیب هندوانه خربزه ایرشیپ طراحی بدنه طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر دریائی ها دانلود پایان نامه بررسی نوآوری های فلسفه اشراق زیر دریائی طراحی بدنه ایرشیپ بالا کشیدن قالب و سرعت اجرای عملیات دستگاه قدرت هیدرولیکی مزایا و معایب استفاده از روش قالب لغزنده عمودی طراحی بدنه زیر دریائی پایان نامه بررسی نوآوری های فلسفه اشراق نوآوری های فلسفه اشراق آفات و بیماریهای خان خیار خیارچنبر طالبی بررسی نوآوری های فلسفه اشراق فلسفه اشراق دانلود پایان نامه رشته فلسفه الهیات فلسفه هیدرولیک ترمزabs دانلود پاورپوینت سنگ سنگ دانلودپاورپوینت انواع سنگها پاورپوینت کانی ها و انواع سنگها پاورپوینت ژیمناستیک دانلود پاورپوینت ژیمناستیک معرفی و شناسایی مهمترین علفهای هرز ایران پاورپوینت معرفی و شناسایی مهمترین علفهای هرز ایران برچسب ها : پاورپوینت معرفی و شناسایی مهمترین علفهای هرز ایران ژیمناستیک پاورپوینت کانی ها و انواع سنگ ها زیتون سازو تیره جگنها سوف (سرسپوس) اویار سلام تیره تاج : پاورپوینت طرح توجیهی زیتون دانلود طرح توجیهی زیتون طرح توجیهی زیتون دانلود پاورپوینت طرح توجیهی زیتون مهمترین علفهای هرز ایران مهمترین خانواده های علفهای هرز دولپه ای بدون گلبرگ جوش فلزات رنگی و جوش لیزری دانلود پایان نامه جامعه شناسی دانلود پروژه جامعه شناسی دانلود پژوهش جامعه شناسی جوش فلزات رنگی دانلود پاورپوینت انواع تولید مثل تولید مثل پاورپوینت انواع تولید مثل جوش لیزری دانلود تحقیق جامعه شناسی جامعه شناسی Chenopodiacea اسفناجیان Amaranthaceae تاج خروس هفت بند Polygonaceae دانلود مقاله جامعه شناسی Urticaceae گزنه قیاق چسبك روشهای عایق بندی ( ای جلوگیری از مجاورت و برخورد آب با سطح خارجی تونل مترو روشهای نگهداری و جلوگیری از نفوذ آب به داخل فضای تونلهای مترو روشهای حفاری متداول در حفر تونل های مترو تهران : دانلود پروژه بارگذاری ساختمان شناخت بارها بارهای زنده Dead load بارهای مرده سامانه‌های انتقال بار وضعیت آبهای زیرزمینی در دشتهای جنوب تهران كلیاتی در مورد وضعیت زمین شناسی مهندسی دشتهای جنوب تهران بیکاری ادواری بیکاری اتفاقی بیکاری تحقیق در مورد بیکاری بیکاری تکنولوژی مشاغل غیر رسمی شناخت وضعیت زمین شناسی و آبهای زیرزمینی در دشتهای جنوب تهران احداث تونل مترو و برخورد با مشكلات سفره آبهای زیرزمینی در آبرفتهای جنوب دشت تهران دانلود تحقیق در مورد بیکاری Live loads بار برف سوروف پنجه مرغی علف پشمكی دم روباهی كشیده جو وحشی چچم چاودار چمن یكساله علف خونی ( علف قناری) ارزن وحشی مادر گندم رده بندی علفهای هرز جریان حول اجسام جریان بند Wind load بارگذاری باد Snow load رفتار جریان جریان دانلود پاورپوینت رده بندی علفهای هرز پاورپوینت رده بندی علفهای هرز انتقال حرارت بیماریهای درختان میوه بیماریهای مهم درختان میوه E خود بیمار انگاری 3 همه‌گیرشناسی D اختلال درد 1تعریف ترس یا باور بیمارگونه از مبتلا بودن به یك بیماری جدی در : دانلود مقاله المانهای ساندویچ پانل به همراه فایل پاورپوینت جهت ارائه دانلود رساله تحلیل پارامتریك رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مثلثی شکل در فضای زمان دانلود پایان نامه تحلیل پارامتریك رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مثلثی شکل در فضای زمان دانلود پروژه تحلیل پارامتریك رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مثلثی شکل در فضای زمان C اختلال تبدیلی B اختلال شبه جسمی نامتمایز مقایسه شدت بدشكلی بدنی و چاقی در پسران و دختران دورة متوسطه ناحیه4 مشهد : دانلود مقاله المانهای ساندویچ پانل ارزش ها در جنگ اختلالات شبه جسمی در DSMIV 24 اختلال بدریختی بدن برخی از عوامل پویائی مشابه افسردگی وجود یك یا دو A اختلال جسمانی كردن دانلود تحقیق تحلیل پارامتریك رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مثلثی شکل در فضای زمان دانلود مقاله تحلیل پارامتریك رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مثلثی شکل در فضای زمان ماهی خواص خواص ماهی و میگو و اثرات امگا 3 میگو اثرات آلودگی باكتریایی بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران امگا 3 مواد لبنی تهیه مواد لبنی کارخانه قند قند صنایع غذایی کارخانه قند پروژه کارآفرینی طرح اشتغال زایی میكروارگانیزم‌ كاربرد میكروارگانیزم‌ها در تهیه مواد لبنی دستگاه سیاسی از دیدگاه امام علی (ع) نامه ای معرف شخصیت علی مواد غذائی بسته بندی های پلاستیکی تک لایه مهاجرت مواد صنایع غذایی شیر شیر شتر شیر استریل خطوط تولید شیر پاستوریزه دانلود پروژ: آشنائی با خطوط تولید شیر پاستوریزه وتوانایی تولید شیر استریل وپاستوریزه بسته بندی مواد غذایی : بسته بندی مواد غذایی (بررسی مهاجرت مواد از بسته بندی های پلاستیکی تک لایه به مواد غذائی درون آنها) طرح توجیهی شرکت فراورده های لبندیس پروژه کارافرینی شرکت فراورده های لبندیس پروژه کارآفرینی شرکت فراورده های لبندیس کارآفرینی شرکت فراورده های لبندیس دانلود پروژه شرکت فراورده های لبندیس توجیه اقتصادی شرکت فراورده های لبندیس طرح توجیه فنی شرکت فراورده های لبندیس دانلود کارآفرینی شرکت فراورده های لبندیس دانلود تحقیقه : پاورپوینت علف هرز تلخه (اکوفیزیولوژی) تحقیق ارزش های سیاسی در معنای زندگی و اندیشه ی حضرت علی(ع) : ارزش های سیاسی در معنای زندگی و اندیشه ی حضرت علی(ع) رپین ارزشهای سیاسی و اندیشه حضرت علی پرورش نور اخلاق سیاسی در رفتار امام علی اخلاق سیاسی در اندیشه امام علی (ع) شخصیت علی (ع) گلاذین كلاپرك تیره كاسنی پاورپوینت علف هرز تلخه دانلود پاورپوینت علف هرز تلخه(اکوفیزیولوژی) پاورپوینت علف هرز تلخه(اکوفیزیولوژی) اکوفیزیولوژی علف هرز تلخه تلخه علف هرز بستنی طرح کارآفرینی تغییرات کرنش در بتن آلودگی میکروبی شیوه‌های مختلف پیش تنیدگی کرنش‌های آنی در بتن کرنش‌های دراز مدت در بتن تغییرات تنش در فولادهای پیش تنیدگی جمع شدگی بتن خزش در بتن فولاد و بتن مورد مصرف در صنعت پیش تنیدگی پیش تنیدگی چیست پسماند شیرابه مدفن پسماند پاورپوینت حقیقت مرگ حقیقت مرگ آنالیز و طراحی اعضای خمشی پیش تنیده مرگ دانلود پاورپوینت حقیقت مرگ اتلاف‌های نیروی پیش تنیدگی اتلاف‌های ناشی از سرخوردن تاندون‌ها در گیره‌های مهاری ابزار های پیشگیری جنگ نرم مبانی جنگ نرم دانلود جنگ نرم پاورپوینت عملیات روانی و مروری بر جنگ نرم دانلود پاورپوینت عملیات روانی و مروری بر جنگ نرم دانلود پاورپوینت بیماریهای مهم درختان میوه پاورپوینت بیماریهای مهم درختان میوه دانلود عملیات روانی دانلود پاورپوینت جنگ نرم مبانی، ابزارها، شگردها و راه‌های مقابله پاورپوینت جنگ نرم مبانی، ابزارها، شگردها و راه‌های مقابله :نو ساختارها مفهوم ن اتلاف‌های اصطکاکی پاورپوینت نانو ساختارها نانو دانلود پاورپوینت نانو ساختارها نانو ساختارها سیستم جمع آوری شیرابه سطح مقطع تبدیل یافته انسجام ساختمان بهبود مقاومت خمشی مصالح بتنی یكنواختی وانسجام سقف انفصال درسیستم كلاف بهسازی سقفها بهسازی دیوارهای باربر افزایش انسجام ساختمان مقاوم سازی سازه های بتنی روشهای بهسازی وتقویت بهسازی دانلود پروژه روشهای مقاوم سازی رشد میکروبی مقاوم سازی پی ها مخاطرات ساختگاهی مقاوم سازی سازه های فولادی طراحی اصلاح سیستم كلاف روشهای بهسازی ومقاوم سازی پی ها کنترل لغزش اصول کنترل سرعت موتورهای القایی منابع جریان روشهای کنترلی موتورهای القایی، کنترل کننده های اسکالر کنترل کننده سرعت ، مدار باز روشهای تقویت مقاومت برشی : طراحی سیستم جمع آوری شیرابه در مدفن پسماند کنترل کننده سرعت اینوتر منبع جریان سه فاز مقایسه محرکه های اینورتر منبع جریان و ولتاژ اینوترپل تکفاز اینورترهای منبع جریان تحقیق اینورتر و موتورهای القایی و پمپ ها و صرفه جویی در مصرف انرژی رو اینوتر تکفاز PWM اینورتر اینورتر با تشدید سری اینورترهای سه فاز دلایل عدم استقبال از پانل‌های ساندویچی در ایران پانلهای سه بعدی چیست و چه کاربردی دارد خواص پانلهای سه بعدی آشنایی با المانهای ساندویچ پانل صنایع غذایی کلیات استفاده از پانلهای ساندویچی شیر كاربرد پانل‌های ساندویچی كامپوزیتی در ایران و جهان طرح توجیهی شناسایی علفهای هرز مزایای استفاده از پانلهای ساندویچی معرفی علفهای هرز علفهای هرز عیب های تری دی پانل مزیت استفاده از سیستم دیوار سه بعدی نسبت به سیستم سن دانلود پایان نامه پایان نامه دانلود پاورپوینت دانلود دانلود پروژه مقاله پروژه دانلود تحقیق دانلود مقاله تحقیق پژوهش پاورپوینت دانلود پژوهش