دانلود تحقیق و مقاله

» 2017 » سپتامبر


این تحقیق در مورد آموزش کشت جو در ۴۸ صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد.فهرست

مقدمه۴

جو : ۴

انتخاب زمين۴

کودشيميايي۴

روش کاشت جو۵

آبیاری.. ۵

خاستگاه : ۶

گیاهشناسی : ۶

رده‌بندی علمی : ۶

ساختمان شيميايي دانه جو : ۷

تفاوت ظاهري جو بدون پوشينه با جو معمولي : ۷

عمليات كاشت : ۸

مراحل آبياري به شرح ذيل است : ۸

تراكم مناسب : ۹

عمليات زراعي( تهيه زمين ) : ۹

سازگاری گیاه جو  : ۹

نیاز کود : ۱۱

آفات و بیماری های جو  : ۱۲

برداشت جو : ۱۲

موارد مصرف جو : ۱۳

خواص دارویی گیاه جو : ۱۳

نکات فنی زراعت جو۱۴

انتخاب زمين۱۴

کودشيميايي۱۵

انتخاب بذر۱۵

روش کاشت جو۱۵

آبیاری.. ۱۵

برداشت: ۱۶

مقاومت گیاه جو۱۷

بزرگ‌ترین کشورهای تولیدکننده جو۱۷

انواع جو نسبت‌به دما ۱۸

نیاز کودی.. ۱۹

آفات و بیماری‌ها ۱۹

خواص جو۲۰

گـیــــــاه جــــــــو: ۲۱

تهیه زمین مناسب: ۲۱

نیازهای کودی گیاه جو: ۲۲

–   کودهای شیمیایی: ۲۳

کودهای ماکرو: ۲۳

علایم کمبود کودها در جو۲۴

کودهای میکرو: ۲۵

تاریخ کاشت: ۲۶

عمق کاشت: ۲۷

روش کاشت: ۲۷

آبیاری: ۲۸

مبارزه با علفهای هرز: ۲۸

بیماریهای عمده جو: ۲۹

 فرآیند کاشت جو ۳۰

آموزش کاشت جو۳۰

تهیه زمین مناسب: ۳۲

تاریخ کاشت: ۳۵

مقدمه ۳۸

تاریخچه ۳۹

سازگاری گیاه جو ۳۹

انواع جو۴۰

کود ۴۰

آفات و بیماری های جو ۴۱

برداشت جو ۴۱

موارد مصرف جو۴۲

برداشت یولاف: ۴۵

خواص درمانی یولاف: ۴۵

  مقدمه جو :

جو (نام علمی: Hordeum vulgare) یکی از غلات است. چرخه زندگی این گیاه یک ساله و از خانواده گرامینه‌ها (گندمیان) است. کشت جو احتمالاً از ایوپی و آسیای جنوب‌شرقی آغاز شده‌است.

نکات فنی زراعت جو

جو نقش مهمي در تامين پروتئين حيواني و خوراک دام ها داشته و به همين لحاظ براي نيل به خود کفائي در تامين پروتئين حيواني و قطع واردات کشت و کار آن از اهميت خاصي برخوردار است. جوهاي بومي و محلي کم توقع تر از جوهاي اصلاح شده اند و عملکرد کمتري دارند و براي استفاده از جوهاي اصلاح شده و پر محصول بايد توقعات آنها از لحاظ کود آب، بذر و تاريخ کشت را تامين نماييم. جو در تناوب زراعي به عنوان محصول کم توقع و پاک کننده زمين از علف هاي هرز و اصلاح کننده خاک در خاک هاي جوان نقش عمده اي دارد.

انتخاب زمين

  زميني که براي کشت جو انتخاب مي شود بايد داراي عمق کافي بوده و نرم، سبک و قوي وداراي زهکش بوده و به خوبي تهويه شود، بهترين خاک داراي بافت متوسط يالومي با ۸-۷ pH مي باشد.

کودشيميايي

     نياز کودي جو آبي به طور ميانگين ۲۰۰- ۱۰۰ کيـــلوگرم کود ازته، ۱۵۰-۱۰۰ کيلوگرم کود فسفاته و ۱۵۰-۱۰۰ کيلوگرم کود پتاسه مي باشد.

انتخاب بذر

  بذر بايد داراي قوه ناميه و درجه خلوص بالا و عازي از بذور علف هاي هرز باشد . بزرگي اندازه و يکساني بذر اهميت زيادي دارد و بهتر است قبل از کاشت با سموم قارچ کش مثل کربوکسين تيرام ضد عفوني صورت گيرد.

 

روش کاشت جو

عمق کاشت بذر جو پاييزه ۴-۳ سانتي متر است. در صورت کمبود رطوبت عمق کاشت ۶-۵ سانتي متر است . عمق کاشت جو بهاره با توجه به نوع رطوبت و نوع خاک ۶-۳ سانتي متر است.

آبیاری

   تعداد دفعات آبياري براي جوهاي پاييزه ۵-۴ و براي جوهاي بهاره ۳ بار است کمبود آب موجب تقليل سرعت نمو، سريعتر متوقف شدن نمو و در نتيجه زودرس ساختن آن مي گردد.

    در شرایط مساعد برای رشد و ن

فهرست

مقدمه۴

جو : ۴

انتخاب زمين۴

کودشيميايي۴

روش کاشت جو۵

آبیاری.. ۵

خاستگاه : ۶

گیاهشناسی : ۶

رده‌بندی علمی : ۶

ساختمان شيميايي دانه جو : ۷

تفاوت ظاهري جو بدون پوشينه با جو معمولي : ۷

عمليات كاشت : ۸

مراحل آبياري به شرح ذيل است : ۸

تراكم مناسب : ۹

عمليات زراعي( تهيه زمين ) : ۹

سازگاری گیاه جو  : ۹

نیاز کود : ۱۱

آفات و بیماری های جو  : ۱۲

برداشت جو : ۱۲

موارد مصرف جو : ۱۳

خواص دارویی گیاه جو : ۱۳

نکات فنی زراعت جو۱۴

انتخاب زمين۱۴

کودشيميايي۱۵

انتخاب بذر۱۵

روش کاشت جو۱۵

آبیاری.. ۱۵

برداشت: ۱۶

مقاومت گیاه جو۱۷

بزرگ‌ترین کشورهای تولیدکننده جو۱۷

انواع جو نسبت‌به دما ۱۸

نیاز کودی.. ۱۹

آفات و بیماری‌ها ۱۹

خواص جو۲۰

گـیــــــاه جــــــــو: ۲۱

تهیه زمین مناسب: ۲۱

نیازهای کودی گیاه جو: ۲۲

–   کودهای شیمیایی: ۲۳

کودهای ماکرو: ۲۳

علایم کمبود کودها در جو۲۴

کودهای میکرو: ۲۵

تاریخ کاشت: ۲۶

عمق کاشت: ۲۷

روش کاشت: ۲۷

آبیاری: ۲۸

مبارزه با علفهای هرز: ۲۸

بیماریهای عمده جو: ۲۹

 فرآیند کاشت جو ۳۰

آموزش کاشت جو۳۰

تهیه زمین مناسب: ۳۲

تاریخ کاشت: ۳۵

مقدمه ۳۸

تاریخچه ۳۹

سازگاری گیاه جو ۳۹

انواع جو۴۰

کود ۴۰

آفات و بیماری های جو ۴۱

برداشت جو ۴۱

موارد مصرف جو۴۲

برداشت یولاف: ۴۵

خواص درمانی یولاف: ۴۵

  مقدمه جو :

جو (نام علمی: Hordeum vulgare) یکی از غلات است. چرخه زندگی این گیاه یک ساله و از خانواده گرامینه‌ها (گندمیان) است. کشت جو احتمالاً از ایوپی و آسیای جنوب‌شرقی آغاز شده‌است.

نکات فنی زراعت جو

جو نقش مهمي در تامين پروتئين حيواني و خوراک دام ها داشته و به همين لحاظ براي نيل به خود کفائي در تامين پروتئين حيواني و قطع واردات کشت و کار آن از اهميت خاصي برخوردار است. جوهاي بومي و محلي کم توقع تر از جوهاي اصلاح شده اند و عملکرد کمتري دارند و براي استفاده از جوهاي اصلاح شده و پر محصول بايد توقعات آنها از لحاظ کود آب، بذر و تاريخ کشت را تامين نماييم. جو در تناوب زراعي به عنوان محصول کم توقع و پاک کننده زمين از علف هاي هرز و اصلاح کننده خاک در خاک هاي جوان نقش عمده اي دارد.

انتخاب زمين

  زميني که براي کشت جو انتخاب مي شود بايد داراي عمق کافي بوده و نرم، سبک و قوي وداراي زهکش بوده و به خوبي تهويه شود، بهترين خاک داراي بافت متوسط يالومي با ۸-۷ pH مي باشد.

کودشيميايي

     نياز کودي جو آبي به طور ميانگين ۲۰۰- ۱۰۰ کيـــلوگرم کود ازته، ۱۵۰-۱۰۰ کيلوگرم کود فسفاته و ۱۵۰-۱۰۰ کيلوگرم کود پتاسه مي باشد.

انتخاب بذر

  بذر بايد داراي قوه ناميه و درجه خلوص بالا و عازي از بذور علف هاي هرز باشد . بزرگي اندازه و يکساني بذر اهميت زيادي دارد و بهتر است قبل از کاشت با سموم قارچ کش مثل کربوکسين تيرام ضد عفوني صورت گيرد.

 

روش کاشت جو

عمق کاشت بذر جو پاييزه ۴-۳ سانتي متر است. در صورت کمبود رطوبت عمق کاشت ۶-۵ سانتي متر است . عمق کاشت جو بهاره با توجه به نوع رطوبت و نوع خاک ۶-۳ سانتي متر است.

آبیاری

   تعداد دفعات آبياري براي جوهاي پاييزه ۵-۴ و براي جوهاي بهاره ۳ بار است کمبود آب موجب تقليل سرعت نمو، سريعتر متوقف شدن نمو و در نتيجه زودرس ساختن آن مي گردد.

    در شرایط مساعد برای رشد و ن

منبع مطلب : http://projeha.yasfile.com/post/2245

پاورپوینت یادگیری درباره ریسک و بازده حاصل از سوابق تاریخی در ۵۲ اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت ppt

فهرست مطالب

تعیین سطح نرخ های بهره

عوامل بنیادی تعیین کنندۀ سطح نرخ های بهره

نرخ بهرۀ اسمی و نرخ بهرۀ واقعی

رابطۀ دقیق بین نرخ بهرۀ واقعی و نرخ بهرۀ اسمی

نرخ بهرۀ واقعی تعادلی

نرخ بهرۀ اسمی تعادلی

مالیات و نرخ بهرۀ واقعی

نرخ بازده برای دوره های نگهداری مختلف

نرخ های درصدی سالانه

قرضۀ کوتاه مدت خزانه و تورم

ریسک و صرف ریسک

بازدۀ دورۀ نگهداری

بازدۀ مورد انتظار و انحراف معیار

بازده های مازاد و صرف ریسک

تجزیه و تحلیل سریهای زمانی نرخ های بازدۀ گذشته

میانگین بازده هندسی(وزنی ِ زمانی)

واریانس و انحراف معیار

نسبت پاداش به نوسان پذیری (نسبت شارپ)

توزیع نرمال

انحراف از نرمالیتی

سوابق تاریخی از بازدۀ سهام و بازدۀ قرضۀ بلند مدت

همبستگی سریالی (خود هبستگی)

دیدگاه جهانی از سوابق تاریخی

سرمایه گذاریهای بلند مدت

ریسک در بلند مدت و توزیع لگاریتم نرمال

شاخص های ثروت

انداره گیری ریسک با توزیع های غیر نرمال

ارزش در معرض ریسک

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود خواهید بود و لینک دانلود نیز به ایمیل شما ارسال خواهد شد .

منبع مطلب : http://tahghaigh.ofmas.ir/product-494727-ريسک-و-بازده-حاصل-از-سوابق-تاريخي.aspx

پاورپوینت بررسی عوامل حیاتی در مدیریت تکنولوژی در ۳۶ اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت ppt

فهرست مطالب

خلاقیت (اختراع – نوآوری)

ارتباط بین علم و تکنولوژی

انواع نوآوری

خلاقیت و نوآوری

عرضه نوآوری به بازار

رابطه تکنولوژی- قیمت

عامل زمان

چشم انداز مدیریت تغییر

مدیریت تغییر

بهره وری، اثر بخشی و رقابتی شدن

رهبران در مقابل پیروان

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

قیمت : ۷,۹۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود خواهید بود و لینک دانلود نیز به ایمیل شما ارسال خواهد شد .

منبع مطلب : http://tahghaigh.ofmas.ir/product-494725-عوامل-حياتي-در-مديريت-تکنولوژي.aspx

پاورپوینت بررسی بوروكراسی، چارچوبی برای مطالعات تطبیقی در ۴۲ اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت ppt

فهرست مطالب

مقدمه

مفهوم  ساختاری بوروكراسی

مفهوم رفتاری بوروكراسی

مفهوم تعاملی بوروكراسی

ویژگی های بوروکراسی عمومی

مفهوم بروكراسی نظامی و غیر نظامی

ارزیابی واحدهای سازمانی در بخش دولتی

ارزیابی استخدام در بخش دولتی

سیستم های خدمات دولتی در بخش کشوری

طبقه‌بندی براساس بوم شناسی اداره امور دولتی در کشورها

طبقه بندی کشورها براساس جوامع توسعه یافته و در حال توسعه

طبقه بندی جوامع براساس توسعه سیستم‌های سیاسی

مدل‌های چهارگانه سیستم‌های سیاسی کشورهای در حال توسعه

عوامل و متغییرهای مورد مطالعه

انواع مدل‌های سیستم اداری

مدل بورکراسی حاکمیت

مدل بورکراسی کلاسیک

مدل جامعه منشوری

مدل بورکراسی سالا

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

قیمت : ۹,۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود خواهید بود و لینک دانلود نیز به ایمیل شما ارسال خواهد شد .

منبع مطلب : http://tahghaigh.ofmas.ir/product-494724-بوروكراسي.aspx

پاورپوینت نظریه ارتباطی یاکوبسندسته: علوم تربیتی
بازدید: ۱ بار
فرمت فایل: pptx
حجم فایل: ۴۶۳ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۴۳

پاورپوینت نظریه ارتباطی یاکوبسن شامل ۴۳ اسلاید زیبا که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و قابل ویرایش می باشد و برای دانشجویان علوم تربیتی کاربرد دارد

قیمت فایل فقط ۸,۸۰۰ تومان

خرید

پاورپوینت نظریه ارتباطی یاکوبسن

پاورپوینت نظریه ارتباطی یاکوبسن شامل ۴۳ اسلاید زیبا که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و قابل ویرایش می باشد . این پاورپوینت برای دانشجویان علوم تربیتی وسایر دانشجویان مرتبط کاربرد دارد. در ادامه ابتدا بخشی از متن این پاورپوینت را برای شما آورده ایم ، سپس فهرست مطالب و در انتها تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزئیات آن را مشاهده کنید و در صورت تمایل در ادامه مطلب آن را دانلود نمایید .

مقدمه

رومن یاکوبسن در اکتبر ۱۸۹۶ در مسکو به دنیا آمد. تحصیلات خود را در مؤسسه زبان های لازارو آغاز کرد و در سال ۱۹۱۹ در رشته ی زبان شناسی تاریخی و تطبیقی دانشگاه مسکو به پایان رسانید. او یکی از بنیانگذاران حلقه ی زبان شناسی پراگ بود که از سال ۱۹۲۵ به بعد فعالیت خود را آغاز کرد یاکوبسن سال های ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۹ را در چکسلواکی سپری کرد و در دهه ی سوم قرن حاضر استاد ممتاز فقه اللغه روسی و ادبیات کهن چک در دانشگاه ماساریک چکسلواکی شد. جنگ جهانی دوم او را به اسکاندیناوی کشانید در سال ۱۹۴۱ به آمریکا رفت و در مدرسه عالی علوم انسانی نیویورک و سپس در دانشگاه کلمبیا به تدریس زبان شناسی پرداخت. در سال ۱۹۴۹ با سمت استاد استادان در دانشگاه هاروارد به تدریس زبان و ادبیات اسلاوی و زبان شناسی همگانی مشغول شد و از سال ۱۹۵۷ در انیستیتو تکنولوژی ماساچوست نیز به تدریس و پژوهش پرداخت. یاکوبسن درژوئیه ۱۹۸۲ در ۸۶ سالگی دیده از جهان فرو بست.

برخی  ازآثار یاکوبسن

زبان کودک، زبان پریشی و جهانی های آوایی

روندهای بنیادین در دانش زبان

شش خطابه درباره ی آوا و معنی

مغز و زبان

چهاچوب زبان

 الگوی آوایی زبان

گفتگوها

برگزیده ی مقالات در هفت جلد

و …

فهرست مطالب

مقدمه
 برخی  ازآثار یاکوبسن
یاکوبسن و نظریه های ارتباطی و کارکرد های زبان
نقش های زبانی از نظر یاکوبسن
عقاید یاکوبسن
پایان

عنوان : نظریه ارتباطی یاکوبسن

فرمت : پاورپوینت

حجم : ۴۶۴ کیلوبایت

تعداد صفحات : ۴۳

پیش نمایش تمام صفحات پاورپوینت

پاورپوینت نظریه ارتباطی یاکوبسن

قیمت فایل فقط ۸,۸۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : پاورپوینت نظریه ارتباطی یاکوبسن , پاورپوینت نظریه ارتباطی یاکوبسن , دانلود پاورپوینت نظریه ارتباطی یاکوبسن , پاورپوینت مدل ارتباطی یاکوبسن , دانلود پاورپوینت مدل ارتباطی یاکوبسن , پاورپوینت زندگی نامه رومن یاکوبسن , دانلود پاورپوینت زندگی نامه رومن یاکوبسن , پاورپوینت زندگینامه رومن یاکوبسن , دانلود پاورپوینت زندگینامه رومن یاکوبسن , پاورپوینت بیوگرافی رومن یاکوبسن , دانلود پاورپوینت بیوگر

منبع مطلب : http://tahghaigh.filenab.com/product-90412-nazariye-ertebati-yakoobsan.aspx

پاورپوینت مدل‌های ارتباطی و اجزای آنهادسته: علوم تربیتی
بازدید: ۱ بار
فرمت فایل: pptx
حجم فایل: ۳۵۴ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۴۴

پاورپوینت مدل‌های ارتباطی و اجزای آنها شامل ۴۴ اسلاید زیبا که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و قابل ویرایش می باشد و برای دانشجویان علوم تربیتی کاربرد دارد

قیمت فایل فقط ۸,۸۰۰ تومان

خرید

پاورپوینت مدل‌های ارتباطی و اجزای آنها


پاورپوینت مدل‌های ارتباطی و اجزای آنها شامل ۴۴ اسلاید زیبا که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و قابل ویرایش می باشد . این پاورپوینت برای دانشجویان علوم تربیتی وسایر دانشجویان مرتبط کاربرد دارد. در ادامه ابتدا بخشی از متن این پاورپوینت را برای شما آورده ایم ، سپس فهرست مطالب و در انتها تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزئیات آن را مشاهده کنید و در صورت تمایل در ادامه مطلب آن را دانلود نمایید .

مقدمه

گفتیم که ارتباط یک فرایند است. در این فرایند یا فعالیت در حال جریان در یک محیط متغیر، اجزاى مختلفى دخالت دارند. براى شناخت بیشتر فرایند ارتباط، دانشمندان از قدیم‌الایام به تجزیه موقعیت‌هاى ارتباطى به عوامل یا اجزاى تشکیل‌دهندهٔ آن پرداخته‌اند.

             مدل ارسطو

             مدل ایندیانا

             مدل شانون و ویور

             مدل ویلبر شرام

             مدل هارولد لسول

  مدل ارسطو

اولین کسى که ارتباط را بصورت یک مدل ارائه داد ارسطو بود. ارسطو هر ارتباطى را داراى سه جزء مى‌دانست: گوینده، گفتار و مخاطب. باید توجه داشت که ارسطو براى ایجاد یا برقرارى ارتباط وجود هر سه جزء را لازم مى‌دانست. ارسطو در مدل خود فقط به ارتباط‌هاى رودررو به‌صورت گفتارى توجه داشت.

و …

فهرست مطالب

مقدمه
  مدل ارسطو
  مدل شانون و ویور
مدل هارولد لسول
مدل ویلبر شرام
  مدل ایندیانا
پایان

عنوان : مدل‌های ارتباطی و اجزای آنها

فرمت : پاورپوینت

حجم : ۳۵۶ کیلوبایت

تعداد صفحات : ۴۴

پیش نمایش تمام صفحات پاورپوینت

پاورپوینت مدل‌های ارتباطی و اجزای آنها

قیمت فایل فقط ۸,۸۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : پاورپوینت مدل‌های ارتباطی و اجزای آنها , پاورپوینت مدل‌های ارتباطی و اجزای آنها , دانلود پاورپوینت مدل‌های ارتباطی و اجزای آنها , پاورپوینت انواع مدل‌های ارتباطی , دانلود پاورپوینت انواع مدل‌های ارتباطی , دانلود مدل‌های ارتباطی و اجزای آنها , مدل‌های ارتباطی و اجزای آنها , تحقیق مدل‌های ارتباطی و اجزای آنها , دانلود تحقیق مدل‌های ارتباطی و اجزای آنها , پروژه مدل‌های ارتباطی و اجزای آنها , دانلود

منبع مطلب : http://tahghaigh.filenab.com/product-90411-model-haye-ertebati.aspx

پاورپوینت مدل ارتباطی هارولد لاسولدسته: علوم تربیتی
بازدید: ۱ بار
فرمت فایل: pptx
حجم فایل: ۳۰۵ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۴۰

پاورپوینت مدل ارتباطی هارولد لاسول شامل ۴۰ اسلاید زیبا که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و قابل ویرایش می باشد و برای دانشجویان علوم تربیتی کاربرد دارد

قیمت فایل فقط ۸,۸۰۰ تومان

خرید

پاورپوینت مدل ارتباطی هارولد لاسول

پاورپوینت مدل ارتباطی هارولد لاسول شامل ۴۰ اسلاید زیبا که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و قابل ویرایش می باشد . این پاورپوینت برای دانشجویان علوم تربیتی وسایر دانشجویان مرتبط کاربرد دارد. در ادامه ابتدا بخشی از متن این پاورپوینت را برای شما آورده ایم ، سپس فهرست مطالب و در انتها تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزئیات آن را مشاهده کنید و در صورت تمایل در ادامه مطلب آن را دانلود نمایید .

مقدمه

مدل‌های مختلفی برای فراگرد ارتباط ارائه شده است که به‌طور کلی می‌توان آنها را از نظر وسعت عناصر تشکیل‌دهنده به صورت دو قالب ساده و پیچیده نشان داد. یکی از نخستین مدل‌های ارتباطی، مدل لاسول است؛ که در سال ۱۹۴۸ توسط هارولد دوایت لاسول (Harold Dwight Lasswell: 1902-1978)، ارائه شد. در مدل‌گونه لاسول، علاوه‌بر سه عنصری که ارسطو مطرح کرده بود، دو عنصر “وسیله” و “تأثیر” نیز افزوده شد.

لاسول در سال ۱۹۲۶ از دانشگاه شیکاگو موفق به اخذ دکتری علوم سیاسی شد. او قبل از آن‌که دوره دانشگاهی مستمرّی را طی کند، در دانشگاه‌های پاریس، لندن، ژنو و برلین نیز دوره‌های کوتاه‌مدتی را گذرانده بود. وی در سال ۱۹۲۷، مقاله‌ای با عنوان تکنیک‌های تبلیغاتی در جنگ جهانی منتشر کرد.

لاسول مدل خود را یک سال قبل از ارائه مدل ارتباطی “شانون و ویور”، برای اولین بار پس از ارسطو، در مقاله‌ای با عنوان “ساخت و کارکرد ارتباط در جامعه در ارتباط ایده‌ها”، منتشر کرد.

مدل لاسول و مکتب فرایند

دو مکتب عمده در مطالعه ارتباطی وجود دارد:

۱٫ مکتب فرایند یا انتقال؛ که ارتباط را انتقال پیام‌ها می‌داند. این مکتب، به این می‌پردازد که فرستندگان و گیرندگان، چگونه رمزگذاری و رمزگشایی می‌کنند و انتقال‌دهندگان، مجراها و رسانه‌های ارتباطی را چگونه به‌کار می‌گیرند. مکتب فرایند، ارتباط را روندی می‌داند که شخص از راه آن بر رفتار یا ذهنیت دیگری اثر می‌گذارد. اگر اثر، از آن‌چه مورد نظر بوده متفاوت یا کمتر باشد، این مکتب، مایل است در چارچوب شکست حرف بزند و در روند کار، به مراحل، توجه کند؛ تا دریابد شکست در کجا رخ داده است. مکتب انتقال، پیام را انتقال‌دهنده فرآیند ارتباط می‌بیند. از این نظر، پیام چیزی است که فرستنده، همه مقاصد خود را در آن قرار می‌دهد (یعنی فرستنده پیام، اهمیت زیادی در اینکه پیام چیست، چه چیزی از آن باید برداشت شود و … قائل است. پیام فرستنده می‌تواند آشکار یا پنهان، آگاهانه یا ناآگاهانه باشد). این مکتب مایل به علوم اجتماعی، به‌خصوص روان‌شناسی اجتماعی و جامعه‌شناسی است و دل‌مشغولی‌اش عمل ارتباط است.

و …

فهرست مطالب

مقدمه
مدل لاسول و مکتب فرایند
کاربرد مدل لاسول
انتقادات
پایان

عنوان : مدل ارتباطی هارولد لاسول

فرمت : پاورپوینت

حجم : ۳۰۸ کیلوبایت

تعداد صفحات : ۴۰

پیش نمایش تمام صفحات پاورپوینت

پاورپوینت مدل ارتباطی هارولد لاسول

قیمت فایل فقط ۸,۸۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : پاورپوینت مدل ارتباطی هارولد لاسول , پاورپوینت مدل ارتباطی هارولد لاسول , دانلود پاورپوینت مدل ارتباطی هارولد لاسول , پاورپوینت نظریه ارتباطات هارولد لاسول , دانلود پاورپوینت نظریه ارتباطات هارولد لاسول , دانلود مدل ارتباطی هارولد لاسول , مدل ارتباطی هارولد لاسول , تحقیق مدل ارتباطی هارولد لاسول , دانلود تحقیق مدل ارتباطی هارولد لاسول , پروژه مدل ارتباطی هارولد لاسول , دانلود پروژه مدل ارتباط

منبع مطلب : http://tahghaigh.filenab.com/product-90410-model-ertebati-lasool.aspx

پاورپوینت طراحی آموزشی چیستدسته: علوم تربیتی
بازدید: ۱ بار
فرمت فایل: pptx
حجم فایل: ۶۲۱ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۷۹

پاورپوینت طراحی آموزشی چیست شامل ۷۹ اسلاید زیبا که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و قابل ویرایش می باشد و برای دانشجویان علوم تربیتی کاربرد دارد

قیمت فایل فقط ۱۰,۸۰۰ تومان

خرید

پاورپوینت طراحی آموزشی چیست

پاورپوینت طراحی آموزشی چیست شامل ۷۹ اسلاید زیبا که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و قابل ویرایش می باشد . این پاورپوینت برای دانشجویان علوم تربیتی وسایر دانشجویان مرتبط کاربرد دارد. در ادامه ابتدا بخشی از متن این پاورپوینت را برای شما آورده ایم ، سپس فهرست مطالب و در انتها تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزئیات آن را مشاهده کنید و در صورت تمایل در ادامه مطلب آن را دانلود نمایید .

مقدمه

طراحی آموزشی، پیش بینی و تنظیم رویدادهای آموزشی بر اساس اهداف، محتوا و امکانات موجود با توجه به ویژگیها و ساخت شناختی دانش آموزان است. طراحی آموزشی، خواه مربوط به یک دروه کامل یا به یک جلسه ی آموزشی باشد، از اهمیت خاصی برخوردار است. توجه و دقت در تنظیم آن می تواند موجب کارایی و اثر بخشی تدریس شود. طراحی آموزشی ممکن است به دو صورتِ خُرد و کلان، انجام گیرد. طراحی در سطح کلان مربوط به شورای برنامه ریزی درسی و متخصصان آموزشی است؛ اما طراحی در سطح خُرد، کلاً بر عهده ی معلم است. در فرآیند طراحی خُرد، توجه باید بیشتر به حصول صلاحیتها و قابلیتهای مورد انتظار، جلب شود و با نگرشی سیستمی و نظام مند، مجموعه ی عناصری را که در یادگیری دانش آموزان مؤثرند، در نظر گرفت. معلم باید کل محتوای آموزشی را به اجزای قابل تدریس که معمولاً به نام «جلسات درس یا تدریس» نامیده می شود، تقسیم کند و مشخص سازد که بر اساس زمان منظور شده، چند جلسه یا ساعت در طول ترم و یا سال تحصیلی تدریس خواهد داشت و در هر جلسه چه موضوعی و با چه اهدافی دنبال خواهد شد.

مراحل طراحی آموزشی

هدف از طراحی آموزشی، فراهم کردن امکانات یادگیری است؛ زیرا انتخاب فعالیت های یادگیری مؤثر و مناسب، عامل مهمی در فرآیند طراحی یک درس محسوب می شود. قبل از شروع آموزش، معلم باید همه چیز را پیش بینی و آماده کند و برنامه ی خود را بنویسد؛ اما با توجه به این که فرآیند تدریس، هیچگاه نمی تواند کامل باشد، برنامه های طراحی شده باید انعطاف پذیر، مرتب و به روز گردند. یک برنامه آموزشی خوب باید به نحوی نوشته شود که دستیابی به قابلیت و صلاحیت مورد نظر را تضمین کند. در فرآیند طراحی می توان از الگوهای مختلف استفاده کرد؛ اما در تمام الگوها، حداقل چهار مرحله یا گام اساسی را باید مورد توجه قرار داد. این گامها عبارتند از:

گام اول : تحلیل و تنظیم هدفهای آموزشی

هدفهای آموزشی، بیان کننده ی وضعیت مطلوب در یک رویداد آموزشی هستند. هدفهای خوب تنظیم شده حداقل باید دارای چهار ویژگی زیر باشند:

۱٫ دانش آموزان، محور باشند؛ یعنی بر اساس فعالیت های دانش آموزان تنظیم شوند.

۲٫ توصیفی از نتایج یادگیری باشند.

۳٫ صریح، روشن و قابل فهم باشند.

۴٫ قابل مشاهده و اندازه گیری باشند.

مراحل نگارش هدفهای آموزشی

برای نگارش هدفهای آموزشی، چهار مرحله ی اساسی باید طی شود. اگرچه این چهار مرحله، تسلسلی و پیوسته هستند؛ اما در فرآیند طراحی، الزاماً چنین نیستند، زیرا طراح، پس از نوشتن هر مرحله ممکن است مجدداًً به عقب برگردد و به بازنگری اهداف نوشته شده بپردازد و به اصلاح و بازنویسی آنها اقدام کند. مراحل نگارش هدفهای آموزشی عبارتند از:

الف – تعیین هدف یا هدفهای کلی آموزشی

هدفهای کلی آموزشی، اهدافی هستند که در پایان یک دوره یا جلسه ی آموزشی باید تحقق یابند. این دسته از اهداف، معمولاً به صورت عبارتهای کلی مطرح می شوند؛ مثلاً اگر بگوییم پس از مطالعه ی این فصل «معلمان باید با طراحی آموزشی آشنا شوند»، در واقع یک هدف کلی را بیان کرده ایم. هدفهای کلی آموزشی، معمولاً به علت عدم صراحت مبهم و قابل تعبیر و تفسیر هستند. حتی در مقایسه با هدفهای جزئی در مدت زمان بیشتری تحقق خواهند یافت.

این دسته از اهداف چون مهارت نهایی کسب شده از جریان آموزش را بیان می کنند، ممکن است به عنوان نوعی انگیزه، به کار روند اگرچه گروه کثیری از صاحب نظران تربیتی با نوشتن و تنظیم هدفهای کلی مخالفند؛ اما به دلیل اینکه جهت عمومی فعالیتها را تعیین می کنند، هدفهای پرارزشی هستند، زیرا از طریق هدفهای کلی آموزشی می توان هدفهای جزئی، رفتاری و فعالیت های آموزشی را مشخص کرد و به آنها جهت و هماهنگی لازم بخشید.

معلمان و طراحان آموزشی باید توجه کنند هدفهای کلی آموزشی زمانی ارزشمند هستند که به هدفهای جزئی و رفتاری تجزیه شوند؛ به عنوان مثال: برای رسیدن به این هدف کلی که «معلمان با طراحی آموزشی آشنا شوند»، باید تمام مراحل طراحی و فعالیت هایی که لازم است در مراحل اجرا دانش آموزان انجام دهند، به طور واضح و صریح مشخص شوند، در غیر این صورت هدف کلی، هرگز تحقق نخواهد یافت.

و …

فهرست مطالب

مقدمه

 مراحل طراحی آموزشی

تحلیل و تنظیم هدفهای آموزشی

 مراحل نگارش هدفهای آموزشی

تحلیل و تعیین موقعیت آموزشی

تحلیل و تعیین محتوا، روش و وسایل آموزشی

تحلیل و تعیین نظام ارزشیابی

پایان

عنوان : طراحی آموزشی چیست

فرمت : پاورپوینت

حجم : ۶۲۴ کیلوبایت

تعداد صفحات : ۷۹

پیش نمایش تمام صفحات پاورپوینت

پاورپوینت طراحی آموزشی چیست

قیمت فایل فقط ۱۰,۸۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : پاورپوینت طراحی آموزشی چیست , پاورپوینت طراحی آموزشی چیست , دانلود پاورپوینت طراحی آموزشی چیست , پاورپوینت تعریف طراحی آموزشی , دانلود پاورپوینت تعریف طراحی آموزشی , دانلود طراحی آموزشی چیست , طراحی آموزشی چیست , تحقیق طراحی آموزشی چیست , دانلود تحقیق طراحی آموزشی چیست , پروژه طراحی آموزشی چیست , دانلود پروژه طراحی آموزشی چیست

منبع مطلب : http://tahghaigh.filenab.com/product-90409-tarahi-amoozeshi.aspx

پاورپوینت آموزش برنامه‌ای چیستدسته: علوم تربیتی
بازدید: ۱ بار
فرمت فایل: pptx
حجم فایل: ۶۹۳ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۳۵

پاورپوینت آموزش برنامه‌ای چیست شامل ۳۵ اسلاید زیبا که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و قابل ویرایش می باشد و برای دانشجویان علوم تربیتی کاربرد دارد

قیمت فایل فقط ۸,۸۰۰ تومان

خرید

پاورپوینت آموزش برنامه‌ای چیست

پاورپوینت آموزش برنامه‌ای چیست شامل ۳۵ اسلاید زیبا که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و قابل ویرایش می باشد . این پاورپوینت برای دانشجویان علوم تربیتی وسایر دانشجویان مرتبط کاربرد دارد. در ادامه ابتدا بخشی از متن این پاورپوینت را برای شما آورده ایم ، سپس فهرست مطالب و در انتها تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزئیات آن را مشاهده کنید و در صورت تمایل در ادامه مطلب آن را دانلود نمایید .

مقدمه

در سال ۱۹۵۴، در زمینهٔ آموزش، نظریهٔ جدید و نویدبخشى پدید آمد. اسکینر در یک مقاله معروف با عنوان علم یادگیرى و هنر تدریس، بیمارى‌هاى موجود تدریس و یادگیرى را در مدارس تحلیل کرد و راه درمان آن را پیشنهاد نمود. اسکینر در آزمایش با موش‌ها و کبوتر‌هایش به یافته‌هاى جدیدى دست یافته بود و بر اساس همین یافته‌ها بود که آموزش برنامه‌اى را پیشنهاد کرد.

آموزش برنامه‌اى یک نظام آموزش انفرادى است که کوشش مى‌کند یادگیرى را با نیازهاى شاگردان هماهنگ سازد. این روش بر اساس مجموعه‌اى از هدف‌هاى رفتارى پى‌ریزى شده است و در واقع، کاربردى است از روانشناسى یادگیر در تدریس. در این روش، مواد آموزشى به واحدهایى کوچک تقسیم مى‌شود که چارچوب یا گام (frame) نامیده مى‌شود. در هر گام، تکلیفى مشخص شده است که باید از طریق انجام دادن آن به هدف رفتارى آن چارچوب دست یافت. این گام‌ها بر اساس دانش قبلى شاگرد تنظیم شده است، به‌طورى که هر گام معلومات جدیدى به معلومات قبلى شاگرد اضافه مى‌کند. گام‌ها و مراحل آن باید به گونه‌اى برنامه‌ریزى شوند که شاگرد را به هدف‌هاى نهایى نزدیک کنند. محاسن آموزش برنامه‌اى را در چند زمینه مى‌توانیم مورد توجه قرار دهیم:

اولاً، در هر نوبت، توجه شاگرد بر مقدار کمى از مطالب مورد یادگیرى متمرکز مى‌شود؛ ثانیاً، با فعال شدن شاگرد در پاسخ‌گویى به هر سؤال، یادگیرى تسهیل مى‌شود؛ ثالثاً، شاگرد با دریافت فورى (بازخورد) تقویت مى‌شود یا مى‌تواند اشتباهات خود را اصلاح کند؛ سرانجام، در چنین روشی، شاگرد بر اساس توانایى و آهنگ یادگیرى خود به جلو مى‌رود. به منظور تهیه محتواى آموزش برنامه‌ای، ابتدا باید هدف‌هاى یادگیرى به طور دقیق و صریح، تعریف و سپس در قالب مجموعه‌اى از تکالیف مرتبط به هم، تقسیم شوند. ارتباط گام‌ها باید بر پایهٔ ساخت طبقه‌بندى هدف‌هاى یادگیرى انجام گیرد. از نظر تنظیم مطالب، آموزش برنامه‌اى را مى‌توان به دو صورت خطى (linear program) یا شاخه‌اى (branching program) عرضه کرد.

و …

فهرست مطالب

مقدمه
  آموزش برنامه‌اى خطى
  اصول مهم در برنامه‌ریزى خطى
  آموزش برنامه‌هاى شاخه‌اى
  مشخصات برنامه‌هاى شاخه‌اى
پایان

عنوان : آموزش برنامه‌ای چیست

فرمت : پاورپوینت

حجم : ۶۹۶ کیلوبایت

تعداد صفحات : ۳۵

پیش نمایش تمام صفحات پاورپوینت

پاورپوینت آموزش برنامه‌ای چیست

قیمت فایل فقط ۸,۸۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : پاورپوینت آموزش برنامه‌ای چیست , پاورپوینت آموزش برنامه‌ای چیست , دانلود پاورپوینت آموزش برنامه‌ای چیست , پاورپوینت تعریف آموزش برنامه‌ای , دانلود پاورپوینت تعریف آموزش برنامه‌ای , دانلود آموزش برنامه‌ای چیست , آموزش برنامه‌ای چیست , تحقیق آموزش برنامه‌ای چیست , دانلود تحقیق آموزش برنامه‌ای چیست , پروژه آموزش برنامه‌ای چیست , دانلود پروژه آموزش برنامه‌ای چیست

منبع مطلب : http://tahghaigh.filenab.com/product-90408-amoozesh-barnamei.aspx