دانلود تحقیق و مقاله

» آلودگی میکروبی

بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران

بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهراندسته: علوم پایه
بازدید: ۱ بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: ۱۱۰۰ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۲۲۵

در كشورهای در حال توسعه آلودگی مواد غذائی و بیماربهای ناشی از آن همواره به عنوان یكی از مهمترین مشكلات در سیستم بهداشت مواد غذائی بشمار می آید

قیمت فایل فقط ۹,۹۰۰ تومان

خرید

بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران

در كشورهای در حال توسعه, آلودگی مواد غذائی و بیماربهای ناشی از آن همواره به عنوان یكی از مهمترین مشكلات در سیستم بهداشت مواد غذائی بشمار می آید.

اگرچه در كشور ما ارتقاء سطح بهداشت عمومی در نتیجه بهبود نظام عرضه خدمات بهداشتی باعث كاهش میزان مرگ و میر در سالهای اخیر شده است, با این وجود پی آمدهای نامطلوب تغذیه ای و بهداشتی ناشی از آلودگی مواد غذائی با عواقب زیانبار اقتصادی همراه می باشد.

علت مهم ایجاد مسمومیت و بیماریهای روده ای, مواد غذائی می باشد, یكی از این مواد غذائی كه از نظر آلودگی اهمیت به سزائی دارد, شیر و فراورده های آن نظیر بستنی است. بستنی بخصوص در فصول گرم دارای مصرف كننده بسیاری می باشد و در مورد این ماده غذائی باید از نظر بهداشتی نظارت كامل صورت گیرد. به منظور بررسی آلودگی باكتریائی در بستنی های سنتی ومیوه ای( غیر پاستوریزه) و بستنی های پاستوریزه, تعداد ۱۰۰ نمونه بستنی غیرپاستوریزه و ۳۰ نمونه بستنی پاستوریزه از قسمتهای مختلف شهر تهران بصورت
Random Systematic Samplingجمع آوری شد كه پس از انجام آزمایشات در آزمایشگاه كنترل كیفی مواد غذائی, آرایشی و بهداشتی واقع در مركز تحقیقات علوم پزشكی ایران, ۸۷ درصد از نمونه های غیر پاستوریزه فیرقابل مصرف و باكتریهای موخود در آنها به ترتیب فراوانی عبارت بودند از:

استافیلوكوك اورئوس(۷۴%), گونه های كلبسیلا(۴۰%), گونه های انتروباكتر(۳۷%), اشریشیا كلی(۲۴%),سودوموناس آئروجینوزا(۱۹%),گونه های پروتئوس(۱۳%), گونه های اسینتوباكتر(۱۱%), هافنیا(۶%), گونه های آلكالی ژنز(۴%), گونه های سراتیا(۳%),گونه های سیتروباكتر و ادواردسیلا(۲%) و گونه های پروویدنسیا(۱%).

و در بستنی های پاستوریزه, ۳۰ درصد از نمونه ها غیر قابل مصرف بودند و باكتریهای موجود در آنها به ترتیب فراوانی عبارت بودند از:

اشریشیا كلی(۴/۱۳%), استافیلوكوك اورئوس(۷/۶%), كلبسیلا نومونیه(۷/۶%), سودوموناس آئروجینوزا, پروتئوس ولگاریس, انتروباكتر كلواكه و اسینتوباكتر بامانی(۳%).

برای بررسی لیستریا و یرسینیا از محیط های اختصاصی Palcam , CiN و غنی سازی در سرما(Cold enrichment( استفاده شد ولی علی رغم تلاشهای بسیار موفق به جداسازی نشدیم.

فهرست مطالب:

خلاصه فارسی………………………………………………………………………………. ۱

مقدمه:…………………………………………………………………………………….. ۳

فصل اول: زمینه پژوهش و مروری بر اپیدمیهای رخ داده از شیر۵

فصل دوم: كلیاتی در خصوص بستنی۱۸

۲-۱: تاریخچه بستنی………………………………………………………………………… ۱۹

۲-۲: تعریف بستنی………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۳: ارزش غذایی بستنی……………………………………………………………………. ۲۲

۲-۴: مواد تشكیل دهنده بستنی……………………………………………………………… ۲۴

۲-۴-۱: چربی………………………………………………………………………… ۲۴

۲-۴-۲: مواد جامد غیر از چربی……………………………………………………….. ۲۵

۲-۴-۳: قند………………………………………………………………………….. ۲۷

۲-۴-۴: مواد امولسیون كننده………………………………………………………….. ۲۹

۲-۴-۵: مواد پایداركننده……………………………………………………………….. ۲۹

۲-۴-۶: مواد طعم دهنده………………………………………………………………. ۳۰

۲-۴-۷: مواد رنگ دهنده……………………………………………………………… ۳۰

۲-۵: فرآیند تولید بستنی…………………………………………………………………….. ۳۰

۲-۵-۱: مرحله دریافت………………………………………………………………… ۳۰

۲-۵-۲: تولید مخلوط بستنی……………………………………………………………. ۳۱

۲-۵-۳: توزین كردن…………………………………………………………………… ۳۲

۲-۵-۴: مخلوط كردن………………………………………………………………….. ۳۳

۲-۵-۵: یكنواخت كردن گویچه های چربی………………………………………………. ۳۴

۲-۵-۶: پاستوریزاسیون………………………………………………………………… ۳۴

۲-۵-۷: رسیدن مخلوط………………………………………………………………… ۳۴

۲-۵-۸: افزودن مواد طعم دهنده و رنگ دهنده…………………………………………… ۳۵

۲-۵-۹: انجماد به روش مداوم………………………………………………………….. ۳۵

۲-۵-۱۰: قالب گیری و بسته بندی…………………………………………………….. ۳۶

۲-۵-۱۰-۱: بسته بندیهای بزرگ بستنی……………………………………………. ۳۶

۲-۵-۱۰-۲: بسته بندیهای مورد مصرف خانگی……………………………………. ۳۷

۲-۵-۱۰-۳: تولید بستنی چوبی……………………………………………………. ۳۷

۲-۵-۱۱: سخت كردن بستنی…………………………………………………………… ۳۸

۲-۶: باكتریولوژی بستنی…………………………………………………………………….. ۳۹

۲-۷: اپیدمیولوژی آلودگیهای میكروبی………………………………………………………… ۴۰

۲-۷-۱: آلودگیهای اولیه بستنی…………………………………………………………. ۴۱

۲-۷-۲: آلودگیهای ثانویه بستنی………………………………………………………… ۴۵

۲-۸: پیشگیری و كنترل…………………………………………………………………….. ۴۸

فصل سوم: خلاصه ای از خصوصیات عمومی و كلینیكی باكتریهای جدا شده در بستنی۵۱

۳-۱: میكروبیولوژی پایه…………………………………………………………………….. ۵۲

۳-۲: میكروبیولوژی لبنیات………………………………………………………………….. ۵۲

۳-۳: رشد میكروبی ………………………………………………………………………… ۵۴

۳-۴: میكروارگانیسم ها در شیر……………………………………………………………… ۵۷

۳-۵: مشخصات میكروارگانیسم ها در شیر……………………………………………………. ۵۸

۳-۶: میكروارگانیسم های ایجاد كننده فساد در شیر…………………………………………….. ۵۹

۳-۷: میكروارگانیسم های بیماریزا در شیر…………………………………………………….. ۶۰

۳-۸: باسیلهای گرم منفی بی هوازی اختیاری………………………………………………….. ۶۰

۳-۸-۱: تعریف انتروباكتریاسه………………………………………………………….. ۶۱

۳-۸-۲: اشریشیاكلی………………………………………………………………….. ۶۳

۳-۸-۳: گروه كلبسیلا، انتروباكتر، سراتیا………………………………………………… ۶۷

۳-۸-۴: گروه پروتئوس، مورگانلا، پروویدنسیا……………………………………………… ۶۹

۳-۸-۵: سیتروباكتر…………………………………………………………………… ۷۰

۳-۸-۶: جنس شیگلا…………………………………………………………………. ۷۰

۳-۸-۷: جنس سالمونلا………………………………………………………………… ۷۱

۳-۸-۷-۱: تشخیص سالمونلا از جنس های دیگر…………………………………… ۷۲

۳-۸-۷-۲: آزمایشات تشخیصی………………………………………………….. ۷۴

۳-۸-۷-۳: پاتوژنزو یافته های بالینی………………………………………………. ۷۵

۳-۸-۷-۴: مواد غذایی كه بطور رایج در انتقال سالمونلا نقش دارند…………………… ۷۷

۳-۹: باكتریهای گرم منفی غیر تخمیری و غیرشایع……………………………………………… ۷۸

۳-۹-۱: گروه سودموناها………………………………………………………………. ۷۸

۳-۹-۱-۱: سودمونا آئروجینوزا…………………………………………………………. ۷۸

۳-۹-۲: یرسینیا………………………………………………………………………. ۷۹

۳-۹-۲-۱: یرسینیا انتروكولیتیكا ویرسینیاپسودوتوبركلوزیس…………………………….. ۸۰

۳-۹-۲-۲: پاتوژنز و یافته های بالینی………………………………………………. ۸۱

۳-۹-۲-۳: آزمایشات تشخیصی………………………………………………….. ۸۲

۳-۹-۲-۴: پیشگیری و كنترل۸۲۵

۳-۱۰: استافیلوكوك………………………………………………………………………… ۸۲

۳-۱۰-۱: استافیلوكوك اورئوس…………………………………………………………. ۸۲

۳-۱۰-۲: مورفولوژی………………………………………………………………….. ۸۳

۳-۱۰-۳: ساختمان سلولی……………………………………………………………. ۸۳

۳-۱۰-۴: مقاومت…………………………………………………………………… ۸۴

۳-۱۰-۵: خواص بیوشیمیایی…………………………………………………………. ۸۵

۳-۱۰-۶: مسمومین غذایی استافیلوكوكی……………………………………………….. ۸۶

۳-۱۰-۷: علائم مسمومیت غذایی استافیلوكوكی………………………………………… ۸۹

۳-۱۰-۸: پیشگیری وكنترل در مسمومیت غذایی………………………………………. ۹۰

۳-۱۱: باسیل های گرم منفی بدون اسپور…………………………………………………….. ۹۱

۳-۱۱-۱: لیستریامونوسیتوجنز………………………………………………………… ۹۱

۳-۱۱-۱-۱: تاریخچه………………………………………………………………….. ۹۱

۳-۱۱-۱-۲: میكروبیولوژی………………………………………………………… ۹۱

۳-۱۱-۱-۳: لیستریوزیس………………………………………………………….. ۹۳

۳-۱۱-۱-۴: وقوع و رشد لیستریا در شیر و فرآورده های آن…………………………… ۹۵

۳-۱۱-۱-۵: حداقل دوز عفونت زایی………………………………………………. ۹۹

۳-۱۱-۱-۶: روش های جستجوی لیستریامونوسیتوجنز درمواد غذایی۱۰۰

۳-۱۱-۱-۷: پاتوژنز و ایمنی۱۰۴

فصل چهارم: روشها و مواد مورد نیاز۱۰۶

۴-۱: مدت مطالعه۱۰۷

۴-۲: تعداد نمونه۱۰۷

۴-۳: نحوه نمونه برداری ۱۰۷

۴-۴: بررسی های انجام شده۱۰۸

۴-۵: مواد و وسایل مورد استفاده ۱۰۸

۴-۶: روش آماده سازی۱۰۹

۴-۷: روش آزمایش نمونه های مواد غذایی۱۰۹

۴-۸: رقیق كننده ها۱۱۰

۴-۸-۱: روش تهیه محلول رینگر۱۱۰

۴-۸-۲: روش تهیه سرم فیزیولوژی۱۱۱

۴-۸-۳: روش تهیه محلول رقیق كننده آب پیتونه۱۱۱

۴-۹: روش شمارش میكروبها ۱۱۱

۴-۱۰: شمارش و شناسایی كلی فرم ها۱۱۲

۴-۱۱: شناسایی اشریشیاكلی۱۱۳

۴-۱۲: شناسایی سالمونلا۱۱۳

۴-۱۳: شناسایی استافیلوكوك اورئوس۱۱۴

۴-۱۳-۱: طرز تهیه محیط كشت بردپاركر۱۱۴

۴-۱۴: شناسایی یرسینیا۱۱۶

۴-۱۵: شناسایی لیستریا۱۱۷

۴-۱۵-۱: محیط اختصاصی پالكام۱۱۸

۴-۱۶: حدمجاز میكروبی در بستنی۱۱۸

۴-۱۷: تستهای تشخیصی۱۱۹

فصل پنجم: نتیجه و بحث۱۲۳

۵-۱: نتایج۱۲۴

۵-۲: بحث۱۳۸

۵-۳: پیشنهادات۱۴۶

خلاصه لاتین۱۴۸

منابع۱۴۹

قیمت فایل فقط ۹,۹۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران , آلودگی باكتریایی , بستنی , آلودگی میکروبی , رشد میکروبی , تحقیق , پروژه , مقاله , پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش

 

 

 

 
azam
Google
About 24,000 results (0.84 seconds)
Search Results
پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران
naviddl.hamrahblog.com/post/1426
Translate this page
۱ day ago – برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران || روی دکمه ادامه مطلب کلیک …
پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران
makhrootc.aslblog.ir/post/116
Translate this page
۴ days ago – ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح …
Images for ‫بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران‬‎Report images
Image result for ‫بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران‬‎
Image result for ‫بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران‬‎
Image result for ‫بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران‬‎
۴ days ago
Image result for ‫بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران‬‎
Image result for ‫بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران‬‎
More images for بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران
پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران
hoopadrayaneh.ir/prod-193323-پایان+نامه+بررسی+آل…
Translate this page
علائم مسمومیت غذایی استافیلوکوکی حدمجاز میکروبی در بستنی شناسایی استافیلوکوک اورئوس روش تهیه محلول رقیق کننده آب پیتونه وش آزمایش نمونه ه.
پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران
sigma20.blogroom.ir/post/732
Translate this page
Apr 16, 2016 – پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران – – سیگما دانلود.
پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران
wamp95.blogseir.ir/post1009.php
Translate this page
با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان اینک شما با جستجوی ((پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی …
پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران
tasnimbarf.boldfa.com/post/54
Translate this page
امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید اینک شما با جستجوی ((پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران)) …
بررسی آلودگی باکتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران
www.nbpars.ir/صنایع-غذایی/پایان-نامه…/۶۱۱٫aspx
Translate this page
پروژه های مجموعه های تفرجگاهی ،پارک،باغ،شهر بازی · پروژه های مجموعه های اقامتی ، هتل ، … برج ، برج باغ ، برج شهر ، ساختمانهای بلند مرتبه · آمفی تئاتر و سینما
بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران
projenab.rozblog.com/…/-بررسی-آلودگی-باكتریایی…
Translate this page
۴ days ago – بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران. در كشورهای در حال توسعه, آلودگی مواد غذائی و بیماربهای ناشی از آن همواره به عنوان یكی …
پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران
downloadvector.ir/پایان-نامه-بررسی-آلودگی-باكتریا…
Translate this page
Apr 8, 2016 – با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان اینک شما با جستجوی ((پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران)) وارد صفحه …
پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران
bloogle.ir/page-6741.html
Translate this page
پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران |
پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران
lbkhandsanie.8n8.ir/post/554