دانلود تحقیق و مقاله

» طراحی بدنه ایرشیپ

طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر دریائی ها

طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر دریائی هادسته: مکانیک
بازدید: ۱۲ بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: ۱۵۲۶ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۱۱۰

در طراحی بدنه ایرشیپ‌ها و زیر دریائی‌ها نكات زیادی مورد توجه قرار می‌گیرد كه مهمترین آنها قدرت جلوبرندگی است كه به مقدار زیادی بستگی به درگ اصطكاكی رویبدنه ایرشیپ دارد و ۳۲ درگ كل را شامل می‌شود كاهش كوچكی در این درگ باعث صرفه جویی قابل توجهی در سوخت می‌شود و یا می‌تواند باعث افزایش ظرفیت حمل و ابعاد ایرشیپ شود

قیمت فایل فقط ۱۲,۰۰۰ تومان

خرید

طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر دریائی ها

در طراحی بدنه ایرشیپ‌ها و زیر دریائی‌ها نكات زیادی مورد توجه قرار می‌گیرد كه مهمترین آنها قدرت جلوبرندگی است كه به مقدار زیادی بستگی به درگ اصطكاكی رویبدنه ایرشیپ دارد و ۳/۲ درگ كل را شامل می‌شود. كاهش كوچكی در این درگ باعث صرفه جویی قابل توجهی در سوخت می‌شود و یا می‌تواند باعث افزایش ظرفیت حمل و ابعاد ایرشیپ شود.

اولین بهینه سازی عددی شكل، توسط پارسنز [۱] انجام شده است. روش محاسبه در قالب یك پنل كد[۲] می‌باشد كه با یك روش لایه مرزی كوپل شده است. زدان [۳] یك توزیع محوریاز چشمه و چاه را برای نشان دادن میدان جریان اطراف یك جسم معرفی می‌كند. قدرت (شدت) به صورت خطی روی هر المان طول توزیع می‌شود.

در روند محاسباتی آیرودینامیكی ابتدا یك بدنه دوار با ماكزیمم قطر ثابت و نسبت فایننس [۴] ثابت تعریف می‌شود.پروفیل بدنه و توزیع سرعت جریان غیر لزج توسط روشهای غیر مستقیم حل جریان پتانسیل بدست می‌آید. پروفیل این بدنه باید به گونه‌ای باشد كه در جریان یكنواخت موازی با محور بدنه، لایه مرزی دچار جدایش نشود. با این قید، درگ توسط تغییر در شكل پروفیل بدنه كاهش می‌یابد. محدودیت در عدم جدایش لایه مرزی باعث حذف درگ فشاری می‌شود و درگ كلی منحصر به نیروهای ویسكوز در لایه مرزی می‌شود. لایه مرزی به سه ناحیه آرام گذرا [۵] و درهم تقسیم می‌شود. برای محاسبه لایه مرزی آرام از متد توویتس[۶] استفاده شده كه بر اساس رابطۀ مومنتوم می‌باشد. ناحیه گذرا در محاسبات به صورت یك نقطه در نظر گرفته می‌شود كه در آن ضریب شكل به طور ناگهانی از آخرین مقدار در ناحیه آرام به اولین مقدار در ناحیه درهم تغییر می‌كند. از آنجا كه محل گذر به عواملی مانند: زبری سطحی، سر و صدا، لرزش و غیره بستگی دارد كه كنترل آنها مشكل است در بیشتر تحقیقات این ناحیه را به صورت دلخواه بین سه تا ده درصد طول بدنه در نظر می‌گیرند.

محاسبات لایه مرزی مغشوش بر اساس یك روش ساده انتگرالی معادله مومنتوم بنا شده است،كه توسط شینبروك[۷] و سامنر [۸] برای جریان با تقارن محوری بدست آمده است. از آنجا كه لایه مرزی مجاز به جدایش نیست درگ از نقصان مومنتوم در انتهای لایه مرزی محاسبه می‌شود.

حل این مسأله در ساخت اژدرها، زیر دریائی‌ها و ایرشیپ‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. بعضی از این گونه‌ها پروفیل بدنه را به صورت یك یا دو چند جمله‌ای از درجات مختلف نشان می‌دهند و شامل پارامترهایی مانند شعاع در دماغه و انتهای دم محل نسبی قطر ماكزیمم و شعاع طولی در آن نقطه و شیب دم هستند. بوسیله تغییر در بعضی یا همه این پارامترها در شكلهای مختلف درگ كاهش یافته است. دیگران سعی كرده‌اند كه مستقیما از كپی پروفیل بدنه ماهی‌های پرسرعت و پرندگان این كار را دنبال كنند. نتیجه تمام این تلاشها منجر به طبقه بندی بدنه هایی با درگ پایین شده است

فهرست مطالب:

چكیده

فصل اول

مقدمه و مطالعات پیشین

۱-۱ مقدمه و مروری بر تحقیقات گذشته

۱-۱-۱ مدل آیرودینامیكی

فصل دوم

معادلات حاكم و روش حل عددی

۲-۱ مقدمه

۲-۲ محاسبات لایه مرزی

۲-۲-۱ محاسبات لایه مرزی آرام

۲-۲-۲ محاسبات ناحیه گذرا

۲-۲-۳ محاسبات لایه مرزی درهم

۲-۲-۴ روش محاسبه درگ

۲-۲-۵ معیار جدایش

فصل سوم

الگوریتم و برنامه به همراه ورودی و خروجی های برنامه

۳-۱ روند محاسبه درگ

۳-۲ الگوریتم محاسبات لایه مرزی آرام

۳-۳ الگوریتم محاسبات ناحیه گذرا

۳-۴ الگوریتم محاسبات لایه مرزی درهم و ضریب درگ

۳-۵ برنامه كامپیوتری به زبان فرترن

۳-۶ ورودی و خروجی های برنامه برای پروفیل های بدنه شماره ۱ تا ۷

۳-۶-۱ ورودی برنامه برای پروفیل بدنه شماره ۱

۳-۶-۲ خروجی برنامه برای پروفیل بدنه شماره ۱

۳-۶-۳ ورودی برنامه برای پروفیل بدنه شماره ۲

۳-۶-۴ خروجی برنامه برای پروفیل بدنه شماره ۲

۳-۶-۵ ورودی برنامه برای پروفیل بدنه شماره ۳

۳-۶-۶ خروجی برنامه برای پروفیل بدنه شماره ۳

۳-۶-۷ ورودی برنامه برای پروفیل بدنه شماره ۴

۳-۶-۸ خروجی برنامه برای پروفیل بدنه شماره ۴

۳-۶-۹ ورودی برنامه برای پروفیل بدنه شماره ۵

۳-۶-۱۰ خروجی برنامه برای پروفیل بدنه شماره ۵

۳-۶-۱۱ ورودی برنامه برای پروفیل بدنه شماره ۶

۳-۶-۱۲ ورودی برنامه برای پروفیل بدنه شماره ۷

۳-۶-۱۳ خروجی برنامه برای پروفیل بدنه شماره ۶و۷

فصل چهارم

ارائه نتایج و بحث و مقایسه

۴-۱ مقدمه

۴-۲ نتایج و بحث برای پروفیل بدنه شماره ۱

۴-۳ نتایج و بحث برای پروفیل بدنه شماره ۲

۴-۴ نتایج و بحث برای پروفیل بدنه شماره ۳

۴-۵ نتایج و بحث برای پروفیل بدنه شماره ۴

۴-۶ نتایج و بحث برای پروفیل بدنه شماره ۵

۴-۷ نتایج و بحث برای پروفیل بدنه شماره ۶و۷

۴-۸ نمودارهای مربوط به پروفیل بدنه شماره ۱

۴-۹ نمودارهای مربوط به پروفیل بدنه شماره ۲

۴-۱۰ نمودارهای مربوط به پروفیل بدنه شماره ۳

۴-۱۱ نمودارهای مربوط به پروفیل بدنه شماره ۴

۴-۱۲ نمودارهای مربوط به پروفیل بدنه شماره ۵

۴-۱۳ مقایسه ضریب درگ

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱ نتیجه گیری

۵-۲ پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده

فهرست مراجع

پیوست”الف”

واژه نامه

فهرست جداول

عنوانصفحه

جدول ۳-۱ ورودی‌های برنامه برای پروفیل بدنه شماره ۱

جدول ۳-۲ خروجی‌های برنامه برای پروفیل بدنه شماره ۱

جدول ۳-۳ ورودی‌های برنامه برای پروفیل بدنه شماره ۲

جدول ۳-۴ خروجی‌های برنامه برای پروفیل بدنه شماره ۲

جدول ۳-۵ ورودی‌های برنامه برای پروفیل بدنه شماره ۳

جدول ۳-۶ خروجی‌های برنامه برای پروفیل بدنه شماره ۳

جدول ۳-۷ ورودی‌های برنامه برای پروفیل بدنه شماره ۴

جدول ۳-۸ خروجی‌های برنامه برای پروفیل بدنه شماره ۴

جدول ۳-۹ ورودی‌های برنامه برای پروفیل بدنه شماره ۵

جدول ۳-۱۰ خروجی‌های برنامه برای پروفیل بدنه شماره ۵

جدول ۳-۱۱ ورودی‌های برنامه برای پروفیل بدنه شماره ۶

جدول ۳-۱۲ ورودی‌های برنامه برای پروفیل بدنه شماره ۷

جدول ۴-۱ ضریب درگ برای پروفیل‌های بدنه یك تا پنج

فهرست اشكال

عنوان صفحه

شكل ۱-۱ پروفیلهای بدنه با كمترین درگ

شكل ۱-۲ مدل آیرودینامیکی

شكل ۱-۳توزیع المانهای سینگولاریتی محوری و شدت در۲۱ نقطه طول بدنه

شكل ۳-۱ پروفیل بدنه شماره ۱

شكل ۳-۲ پروفیل بدنه شماره ۲

شكل ۳-۳ پروفیل بدنه شماره ۳

شكل ۳-۴ پروفیل بدنه شماره ۴

شكل ۳-۵ پروفیل بدنه شماره ۵

شكل ۳-۶ پروفیل بدنه شماره ۶

شكل ۳-۷ پروفیل بدنه شماره ۷

شكل۴-۱ منحنی تغییرات ضخامت ممنتوم بر حسب طول ایرشیپ درناحیه درهم برای پروفیل شماره ۱

شكل۴-۲ منحنی تغییرات ضریب شكل بر حسب طول ایرشیپ درناحیه درهم برای پروفیل شماره ۱

شكل۴-۳ منحنی تغییرات ضخامت جابجایی بدون بعد بر حسب طول ایرشیپ درناحیه درهم برای پروفیل شماره ۱

شكل۴-۴ منحنی تغییرات ضخامت لایه مرزی بر حسب طول ایرشیپ درناحیه درهم برای پروفیل شماره ۱

شكل۴-۵ منحنی تغییرات ضریب اصطكاك سطحی بر حسب طول ایرشیپ درناحیه درهم برای پروفیل شماره ۱

شكل۴-۶ منحنی تغییرات عدد رینولدز(كه براساس ضخامت مومنتوم تعریف شده) بر حسب طول ایرشیپ برای پروفیل شماره ۱

شكل۴-۷ منحنی تغییرات ضخامت ممنتوم بر حسب طول ایرشیپ درناحیه درهم برای پروفیل شماره ۲

شكل۴-۸ منحنی تغییرات ضریب شكل بر حسب طول ایرشیپ درناحیه درهم برای پروفیل شماره ۲

شكل۴-۹ منحنی تغییرات ضخامت جابجایی بدون بعد بر حسب طول ایرشیپ درناحیه درهم برای پروفیل شماره ۲

شكل۴-۱۰ منحنی تغییرات ضخامت لایه مرزی بر حسب طول ایرشیپ درناحیه درهم برای پروفیل شماره ۲

شكل۴-۱۱ منحنی تغییرات ضریب اصطكاك سطحی بر حسب طول ایرشیپ درناحیه درهم برای پروفیل شماره ۲

شكل۴-۱۲ منحنی تغییرات عدد رینولدز(كه براساس ضخامت مومنتوم تعریف شده) بر حسب طول ایرشیپ برای پروفیل شماره ۲

شكل۴-۱۳ منحنی تغییرات ضخامت ممنتوم بر حسب طول ایرشیپ درناحیه درهم برای پروفیل شماره ۳

شكل۴-۱۴ منحنی تغییرات ضریب شكل بر حسب طول ایرشیپ درناحیه درهم برای پروفیل شماره ۳

شكل۴-۱۵ منحنی تغییرات ضخامت جابجایی بدون بعد بر حسب طول ایرشیپ درناحیه درهم برای پروفیل شماره ۳

شكل۴-۱۶ منحنی تغییرات ضخامت لایه مرزی بر حسب طول ایرشیپ درناحیه درهم برای پروفیل شماره ۳

شكل۴-۱۷ منحنی تغییرات ضریب اصطكاك سطحی بر حسب طول ایرشیپ درناحیه درهم برای پروفیل شماره ۳

شكل۴-۱۸ منحنی تغییرات عدد رینولدز(كه براساس ضخامت مومنتوم تعریف شده) بر حسب طول ایرشیپ برای پروفیل شماره ۳

شكل۴-۱۹ منحنی تغییرات ضخامت ممنتوم بر حسب طول ایرشیپ درناحیه درهم برای پروفیل شماره ۴

شكل۴-۲۰ منحنی تغییرات ضریب شكل بر حسب طول ایرشیپ درناحیه درهم برای پروفیل شماره ۴

شكل۴-۲۱ منحنی تغییرات ضخامت جابجایی بدون بعد بر حسب طول ایرشیپ درناحیه درهم برای پروفیل شماره ۴

شكل۴-۲۲ منحنی تغییرات ضخامت لایه مرزی بر حسب طول ایرشیپ درناحیه درهم برای پروفیل شماره ۴

شكل۴-۲۳ منحنی تغییرات ضریب اصطكاك سطحی بر حسب طول ایرشیپ درناحیه درهم برای پروفیل شماره ۴

شكل۴-۲۴ منحنی تغییرات عدد رینولدز(كه براساس ضخامت مومنتوم تعریف شده) بر حسب طول ایرشیپ برای پروفیل شماره ۴

شكل۴-۲۵ منحنی تغییرات ضخامت ممنتوم بر حسب طول ایرشیپ درناحیه درهم برای پروفیل شماره ۵

شكل۴-۲۶ منحنی تغییرات ضریب شكل بر حسب طول ایرشیپ درناحیه درهم برای پروفیل شماره ۵

شكل۴-۲۷ منحنی تغییرات ضخامت جابجایی بدون بعد بر حسب طول ایرشیپ درناحیه درهم برای پروفیل شماره ۵

شكل۴-۲۸ منحنی تغییرات ضخامت لایه مرزی بر حسب طول ایرشیپ درناحیه درهم برای پروفیل شماره ۵

شكل۴-۲۹ منحنی تغییرات ضریب اصطكاك سطحی بر حسب طول ایرشیپ درناحیه درهم برای پروفیل شماره ۵

شكل۴-۳۰ منحنی تغییرات عدد رینولدز(كه براساس ضخامت مومنتوم تعریف شده) بر حسب طول ایرشیپ برای پروفیل شماره ۵

شکل ۴-۳۱ نتایج بدست آمده توسط لوتز و واگنر برای ضریب درگ به روش اپلر

قیمت فایل فقط ۱۲,۰۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر دریائی ها , طراحی بدنه , ایرشیپ , زیر دریائی , طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر دریائی ها , طراحی بدنه ایرشیپ , طراحی بدنه زیر دریائی , تحقیق , پژوهش , پروژه , مقاله , پایان نامه , دانلود تحقیق , دانلود پژوهش , دانلود پروژه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه

 

 

 

 
azam
Google
About 57,100 results (0.83 seconds)
Search Results
طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر دریائی ها – دانلود مقاله و پروژه – فایل ناب
maghale.filenab.com/product-53575-aa.aspx
Translate this page
طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر دریائی ها در طراحی بدنه ایرشیپ‌ها و زیر دریائی‌ها نكات زیادی مورد توجه قرار می‌گیرد كه مهمترین آنها قدرت جلوبرندگی است كه به مقدار زیادی …
Images for ‫طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر دریائی ها‬‎Report images
Image result for ‫طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر دریائی ها‬‎
Image result for ‫طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر دریائی ها‬‎
Image result for ‫طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر دریائی ها‬‎
Image result for ‫طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر دریائی ها‬‎
Image result for ‫طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر دریائی ها‬‎
More images for طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر دریائی ها
دانلود پایان نامه طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر دریائی ها – کمپ ایران
campiran.ir/project-14547-دانلود-پایان-نامه-طراحی-بد…
Translate this page
Apr 9, 2016 – کمپ اطلاع رسانی مسابقات و قرعه کشی ها · صفحه اصلی · اخبار · مسابقات و … صفحه اصلی اخبار دانلود پایان نامه طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر دریائی ها …
طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر دریائی ها – پرسشنامه
farafara.avablog.ir/…/طراحی+بدنه+ایرشیپ+ها+و+زیر…
Translate this page
طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر دریائی ها دسته: مکانیک بازدید: ۲ بار فرمت فایل: docx حجم فایل: ۱۵۲۶ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ۱۱۰٫ در طراحی بدنه ایرشیپ‌ها و زیر …
طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر دریائی ها :: مرجع مقالات وپایان نامه
projefile.blog.ir/…/طراحی%۲۰بدنه%۲۰ایرشیپ%۲۰ها%…
Translate this page
۶ days ago – طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر دریائی ها کلمات کلیدی: طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر دریائی ها , طراحی بدنه , ایرشیپ , زیر دریائی , طراحی بدنه ایرشیپ ها …
پایان نامه بررسی طراحی بدنه ایرشیپ و زیردریایی ها | مهندسی دانلود
www.mohandesidl.ir › … › پایان نامه مکانیک
Translate this page
Oct 30, 2015 – پایان نامه بررسی طراحی بدنه ایرشیپ و زیردریایی ها – مکانیک … شکل۴-۴ منحنی تغییرات ضخامت لایه مرزی بر حسب طول ایرشیپ درناحیه درهم برای …
پایان نامه طراحی زیر دریایی و بدنه ایرشیپ ها – ویکی پروژه
wikiproject.ir/833-.html
Translate this page
۳\طراحي بدنه ايرشيپ‌ها و زير دريائي‌ها ۱ فهرست علائم ۳ فصل اول مقدمه و مروري بر تحقيقات گذشته ۱۳ ۱-۱ مقدمه و مروري بر تحقيقات گذشته ۱۴ شكل ۱-۱ پروفيلهاي …
دستورالعمل طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر دریائی ها – قیمت ۱۱,۰۰۰ تومان
https://selz.ir/…/6120907-%D8%AF%D8%B3%D8%A…
Translate this page
دستورالعمل طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر دریائی ها محدوده قیمت از ۱۱۰۰۰ تومان از فروشگاه فروشگاه دانشجویی تحقیق سرا پروژه پایان نامه طرح توجیهی اقتصادی مقاله …
دانلود پایان نامه طراحی بدنه ایرشیپ ها زیر دریائی ها | جستجو | نت تری
www.net3.ir/…/دانلود+پایان+نامه+طراحی+بدنه+ایرشی…
Translate this page
مشخصات مقاله: عنوان کامل: پروژه طراحي زير دریایی و بدنه ایر شیب ها دسته: مکانیک فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: ۱۱۲ چکیده ای از مقدمه آغازین …
دانلود پایان نامه طراحی بدنه ایرشیپ ها زیر دریائی ها | جستجو | جدید ترین …
www.me-fun.ir/…/دانلود+پایان+نامه+طراحی+بدنه+ایر…
Translate this page
دانلود پایان نامه طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر دریائی ها. اختصاصی از کوشا فایل دانلود پايان نامه طراحي بدنه ايرشيپ ها و زير دريائي ها دانلود با لینک مستقیم و پر …
طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیردریایی ها | ممتاز فایل
newdownload.zepo.ir/…/طراحی-بدنه-ایرشیپ-ها-و-زیر…
Translate this page
به نام خدا. ما در این پروژه پایان نامه کارشناسی و کارشناسی ارشد مطالب بسیارمفید وبا ارزشی در خصوص : طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیردریایی ها و علائم اصلی و فشار و عدد …
دانلود پایان نامه طراحی زیر دریایی – پایان نامه | استخدام
collegeprozheh.ir/دانلود-پایان-نامه-طراحی-زیر-دریایی/
Translate this page
چکیده ای از مقدمه آغازین ” پایان نامه طراحی زیر دریایی و بدنه ایر شیب ها ” بدین شرح است … بستگی به درگ اصطکاکی روی بدنه ایرشیپ دارد و ۳/۲ درگ کل را شامل می‌شود.
طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیردریایی ها – ترجمه
translate.e04.ir/…/طراحی-بدنه-ایرشیپ-ها-و-زیردریایی… – Translate this page
Oct 4, 2015 – به نام خدا. ما در این پروژه پایان نامه کارشناسی و کارشناسی ارشد مطالب بسیارمفید وبا ارزشی در خصوص : طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیردریایی ها و علائم …
طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیردریایی ها – نامحدود!
unlimited.onlinepapers.ir/…/طراحی-بدنه-ایرشیپ-ها-و-…
Translate this page
Feb 19, 2016 – به نام خدا. ما در این پروژه پایان نامه کارشناسی و کارشناسی ارشد مطالب بسیارمفید وبا ارزشی در خصوص : طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیردریایی ها و علائم …
دانلود پایان نامه طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر دریائی ها :: آموزش ومعرفی …
kasbokarmajazi.ir/…/دانلود-پایان-نامه-طراحی-بدنه-ایر…
Translate this page
Feb 27, 2016 – دانلود پایان نامه طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر دریائی ها طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر دریایی ها دریافت فایل.
پروژه پایان نامه با موضوع طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیردریایی ها
fileresan.ir/پروژه-پایان-نامه-با-موضوع-طراحی-بدنه-ایر… – Translate this page
به نام خدا. ما در این پروژه پایان نامه کارشناسی و کارشناسی ارشد مطالب بسیارمفید وبا ارزشی در خصوص : طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیردریایی ها و علائم اصلی و فشار و عدد …
دانلود پروژه طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر دریائی ها – فایل انلاین
fileonline.lineblog.ir/post/158/…/fileyab.fileforosh.ir
Translate this page
دانلود پروژه طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر دریائی ها – دانلود ,دانلود فایل فلش فارسی سامسونگ,دانلود رام فارسی هواوی ,اموزش فلش کردن ,دانلود رام فارسی ,فایل فلش فارسی …
برچسب ایرشیپ ها و زیر دریائی ها – دانلود پروژه و پایان نامه های دانشجویی
articles.ardent.ir/tag/ایرشیپ-ها-و-زیر-دریائی-ها
Translate this page
در طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر دریائی ها نکات زیادی مورد توجه قرار می گیرد که مهمترین آنها قدرت جلوبرندگی است که به مقدار زیادی بستگی به درگ اصطکاکی رویبدنه …
طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیردریایی ها – مقالات الکترونیک
electronic.keyarticle.ir/…/طراحی-بدنه-ایرشیپ-ها-و-زی…
Translate this page
Feb 7, 2016 – به نام خدا. ما در این پروژه پایان نامه کارشناسی و کارشناسی ارشد مطالب بسیارمفید وبا ارزشی در خصوص : طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیردریایی ها و علائم …
فایل شماره ۳۷۸۶۱۹ – دانلود پایان نامه طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر دریائی …
www.nafisfiles.ir/فایل-شماره-۳۷۸۶۱۹-دانلود-پایان-نامه…
Translate this page
Mar 21, 2013 – طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر دریایی ها         لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده …
طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیردریایی ها – پایان نامه – پروژه – مقاله – کارآموزی
tr.firearticle.ir/…/طراحی-بدنه-ایرشیپ-ها-و-زیردریایی-…
Translate this page
Nov 20, 2012 – به نام خدا. ما در این پروژه پایان نامه کارشناسی و کارشناسی ارشد مطالب بسیارمفید وبا ارزشی در خصوص : طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیردریایی ها و علائم …
طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیردریایی ها – ترجمه انگلیسی به فارسی مقالات …
english-farsi.e02.ir › پایان نامه
Translate this page
Nov 20, 2012 – به نام خدا. ما در این پروژه پایان نامه کارشناسی و کارشناسی ارشد مطالب بسیارمفید وبا ارزشی در خصوص : طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیردریایی ها و علائم …
دانلود پروژه – دانلود پروژه بررسی طراحی زیر دریایی
۷۷download.mihanblog.com/post/30
Translate this page
Oct 21, 2015 – Apr 1, 2015 – دانلود پروژه بررسی طراحی زیردریایی و بدنه ایر شیپ ها ، در طراحی بدنه ایرشیپ‌ ها و زیر دریائی ها نكات زیادی مورد توجه قرار می گیرد كه …
برچسب طراحی بدنه ایرشیپ ها – مقالات تحقیقاتی
research-papers.blogsky.com/…/طراحی-بدنه-ایرشیپ-ه…
Translate this page
در طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر دریائی ها نکات زیادی مورد توجه قرار می گیرد که مهمترین آنها قدرت جلوبرندگی است که به مقدار زیادی بستگی به درگ اصطکاکی رویبدنه …
فایلهای دسته بندی فنی و مهندسی – دانلود پایان نامه طراحی بدنه ایرشیپ ها …
۲۰files.ir/فایلهای-دسته-بندی-فنی-و-مهندسی-دانلود-۱…
Translate this page
Apr 3, 2016 – طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر دریایی ها لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:۱۱۱ فهرست …
زمان دقیق واریز یارانه اردیبهشت ماه ۹۵ – kolbenews-roz
kolbenews-roz.shrewd.ir/page-1304525.html
Translate this page
غم و غصه هایم · پاورپوینت بررسی ادراک · طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر دریائی ها …. برچسب ها : یارانه ,واریز ,تاریخ ,اردی ,زمان ,دقیق ,واریز یارانه ,زمان دقیق ,تاریخ واریز …
دانلود پایان نامه در مورد طراحی بدنه ایرشیپ‌ها و زیر دریائی‌ها
birdownload.epage.ir/…/module.news_Page._TypeId….
Translate this page
Dec 1, 2015 – 6 days ago – پایان نامه دوره ارشد رشته مدیریت دولتی کلیه گرایش ها با موضوع بررسی میزان حساسیت … در طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر دریائی ها …
دانلود پایان نامه طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر دریائی ها – بهترین سایت …
bestfile2.ir/…/پروژه-پایان-نامه-فایل-آماده-دانلود-پا-۱۵…
Translate this page
Mar 2, 2016 – دانلود پایان نامه طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر دریائی ها طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر.
پروژه شماره ۱ \- الگوریتم تکاملی تفاضلی \- پیاده سازی مقاله | جستجو …
www.bloogle.ir/…/پروژه+شماره+۱+%۵C-+الگوریتم+…
Translate this page
اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر دریائی ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت . طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر دریایی ها لینک پرداخت …
دانلود مقاله طراحی زیر دریایی بدنه ایرشیپ ها – s2a.ir
s2a.ir/…/دانلود+مقاله+طراحی+زیر+دریایی+بدنه+ایرش…
Translate this page
این پاورپوینت ۲۸ اسلایدی در واقع مقاله و تحقیقی است که در آن ابتدا به ذکر مقدمه ای در وصف معماری و طبیعت و در ادامه نیز به شرح زندگی موریانه ها و لانه سازی آنها …
پایان نامه بررسی طراحی زیر دریایی – ۱۶۱۲ – جدیدها!
jadid.article7.ir/…/12-10-پایان-نامه-بررسی-طراحی-زی…
Translate this page
Dec 10, 2015 – در طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر دریائی ها نکات زیادی مورد توجه قرار می گیرد که مهمترین آنها قدرت جلوبرندگی است که به مقدار زیادی بستگی به درگ …
پایان نامه بررسی طراحی زیر دریایی – ۱۶۱۲ – دانلود مقالات ارشد!
msc.article11.ir/articles/1612-69-KB
Translate this page
Dec 10, 2015 – در طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر دریائی ها نکات زیادی مورد توجه قرار می گیرد که مهمترین آنها قدرت جلوبرندگی است که به مقدار زیادی بستگی به درگ …
دانلود پروژه طراحی زیر دریایی و بدنه ایرشیپ ها – مقالات دانشگاهی
article.university › پروژه › مکانیک
Translate this page
طراحی زیر دریایی و بدنه ایرشیپ ها. فهرست مطالب ۳\طراحی بدنه ایرشیپ‌ها و زیر دریائی‌ها ۱ فهرست علائم ۳ فصل اول مقدمه و مروری بر تحقیقات گذشته ۱۳ ۱-۱ مقدمه و مروری …
طراحی و ساخت دستگاه کنترل اتوماتیک دمای ترانسهای صنعتی و کوره ها …
hot.keyarticles.ir › other
Translate this page
Feb 7, 2016 – طراحی و ساخت دستگاه کنترل اتوماتیک دمای ترانسهای صنعتی و کوره ها …. در طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر دریائی ها نکات زیادی مورد توجه قرار می …
انشا درباره تماشای طبیعت با مقدمه بدنه ونتیجه
www.appyfinder.com/…/انشا+درباره+تماشای+طبیعت…
Translate this page
(با رعایت بند مقدمه ، بند کوچکتر بدنه ، بند نتیجه گیری) فردا (چهارشنبه) شرکت کنندگان در مسابقه سه توپ یادشون …. دانلود مقاله طراحی زیر دریایی و بدنه ایرشیپ ها.
پایان نامه های مهندسی مکانیک – نفیس بازار
nafisbazar.ir/پایان-نامه-های-مهندسی-مکانیک/
Translate this page
Dec 27, 2015 – … پایان نامه رشته مکانیک با عنوان طراحی بدنه ایرشیپ ها وزیردریائی ها …. کارشناسی رشته مکانیک مربوط به طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر دریائی ها …
پروژه بررسی طراحی زیر دریایی — مقاله دانلود (Paper-downloads)
download.hort.ir/…/پروژه-بررسی-طراحی-زیر-دریایی…
Translate this page
Jun 30, 2014 – در طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر دریائی ها نکات زیادی مورد توجه قرار می گیرد که مهمترین آنها قدرت جلوبرندگی است که به مقدار زیادی بستگی به درگ …
طراحی و ساخت دستگاه کنترل اتوماتیک دمای ترانسهای صنعتی و کوره ها …
doc.wordarticle.ir › other
Translate this page
Nov 28, 2015 – ارزیابی روش نوین ساخت دیوارها و احیای مناطق ساحلی با استفاده از … در طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر دریائی ها نکات زیادی مورد توجه قرار می گیرد که …
کسب درآمد دانشجویی در stufile.ir – رسانه ی خبری وبلاگی
kingomid-persianb.rasanetv.ir/list/…/page-565327.htm…
Translate this page
پایان نامه کارشناسی مکانیک – طراحی , ساخت و نصب بویلرهای صنعتی · پایان-نامه-کارشناسی-مکانیک–طراحی-,-ساخت-و … طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر دریائی ها.
دانلود پایان نامه : طراحي بدنه ايرشيپ‌ها و زير دريائي‌ها – مرجع دانلود پایان نامه
www.maghaleyab.com/…/دانلود-پایان-نامه-طراحي-بدنه…
Translate this page
Mar 22, 2016 – دانلود پایان نامه : طراحی بدنه ایرشیپ‌ها و زیر دریائی‌ها … زیادی بستگی به درگ اصطکاکی روی بدنه ایرشیپ دارد و ۳/۲ درگ کل را شامل می‌شود. …. برچسب ها: دانلود پایان نامه : طراحي بدنه ايرشيپ‌ها و زير دريائي‌هادانلود پروژه : طراحي بدنه …
پروژه طراحی زیر دریایی و بدنه ایر شیب… – منابع مقالات معتبر بین …
mobile.geta.ir/1394/05/27/post-7470/
Translate this page
Aug 18, 2015 – مقدمه. در طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر دریائی ها نکات زیادی مورد توجه قرار می گیرد که مهمترین آنها قدرت جلوبرندگی است که به مقدار زیادی بستگی به …
آماده کردن فلزات برای استفاده در ساخت بدنه خودرو – ۱۲۰ – مقالات جدید و …
new.oldpapers.ir/articles/120
Translate this page
Apr 14, 2016 – ادامه خواندن آماده کردن فلزات برای استفاده در ساخت بدنه خودرو – ۱۲۰٫ … صفحات پروژه: ۱۱۲ مقدمه در طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر دریائی ها نکات زیادی …
پایان نامه بررسی طراحی زیر دریایی – مقالات انگلیسی!
english.paperarticle.ir/2015/12/article-6149
Translate this page
Feb 18, 2016 – در طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر دریائی ها نکات زیادی مورد توجه قرار می گیرد که مهمترین آنها قدرت جلوبرندگی است که به مقدار زیادی بستگی به درگ …
پایان نامه بررسی طراحی زیر دریایی | ISI 5
dl.isi5.ir/…/پایان-نامه-بررسی-طراحی-زیر-دریایی-۶۱۴…
Translate this page
Aug 4, 2015 – در طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر دریائی ها نکات زیادی مورد توجه قرار می گیرد که مهمترین آنها قدرت جلوبرندگی است که به مقدار زیادی بستگی به درگ …
پایان نامه بررسی طراحی زیر دریایی – آزمون – خانه
exam.translatearticles.ir/post/article-6149
Translate this page
Dec 21, 2015 – در طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر دریائی ها نکات زیادی مورد توجه قرار می گیرد که مهمترین آنها قدرت جلوبرندگی است که به مقدار زیادی بستگی به درگ …
پایان نامه بررسی طراحی زیر دریایی | دانلود (نیورد)
download.neword.ir/article/77.html
Translate this page
Oct 7, 2015 – در طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر دریائی ها نکات زیادی مورد توجه قرار می گیرد که مهمترین آنها قدرت جلوبرندگی است که به مقدار زیادی بستگی به درگ …
پروژه بررسی طراحی زیر دریایی – پایان نامه و پروژه ارزان قیمت
https://7773eda1f35bead312f4383f7ec3719caedf7a5a…
Translate this page
May 9, 2015 – در طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر دریائی ها نکات زیادی مورد توجه قرار می گیرد که مهمترین آنها قدرت جلوبرندگی است که به مقدار زیادی بستگی به درگ …
تبادل لینک هوشمند – صفحه ۴۰۷
linkbox.mnti.ir/?page=407
Translate this page
… نامه طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر دریائی ها ✿✿✿ لینک : http://koshafile.blogsky.com/1395/01/04/post-47745/دانلود-پایان-نامه-طراحی-بدنه-ایرشیپ-ها-و-زیر-دریائی-ها …
طراحی و اجرای عملیات نیلینگ و انکراژ (استرند) – مقالات از منابع مختلف …
find.highmark.ir/section/paper-5422
Translate this page
Jan 5, 2016 – پروژه طراحی زیر دریایی و بدنه ایر شیب مقدمه در طراحی بدنه ایرشیپ ها و … پروژه طرح و شناسایی منطقه برای احداث راه-۴۸۱۳ | Total-DL: پایان نامه …
پایان نامه بررسی طراحی زیر دریایی – ۱۶۱۲ – دانلود مقاله و پایان نامه
title.dl14.ir/articles/1612
Translate this page
Dec 10, 2015 – در طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر دریائی ها نکات زیادی مورد توجه قرار می گیرد که مهمترین آنها قدرت جلوبرندگی است که به مقدار زیادی بستگی به درگ …

    ۱    
۲
    
۳
    
۴
    
۵
    
۶
    
۷
    
۸
    
Next
Unknown – Use precise location
 – Learn more   
Help Send feedback Privacy Terms